Тук ще откриете последни новини и актуализации за Омекс® 2000

Омекс® 2000, версия 4.4.6 от 18.06.2024 г.

Промени и новости във версия 4.4.6

-ВАЖНО! Във връзка с повишаване на точността на изчисленията в Омекс®2000 при работа с големи суми (напр. индивидуални бонуси над 100 хил. лв.), както и поради реализиране на функционалности, свързани с предстоящото въвеждане на еврото, е прецизиран начина на изчисление в Омекс®2000. Препоръчваме версия 4.4.6 при изплатени възнаграждения да бъде инсталирана СЛЕД приключване на месеца.

-Осигурителните вноски за ученици, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение са отделени и извадени от тези за сметка на работодателя при изготвяне на изходни и други платежни документи;

-В „Таблици“ е добавена възможност за избор на период за елементи „разплащателни пера“ и „разплащателни пера – мерни единици“;

-Добавена е възможност за автоматично създаване на документ с приложенията с декларираните обстоятелства на служителите, след изготвяне на Прил.9 и 10 за НОИ. 

-Добавена са нови експортни конфигурации;

-ВАЖНО! Всички Web модули (Портал, Електронно досие и Атестации) са актуализирани до .NET 8. В тази връзка е необходимo при актуализацията им (чрез OmeksWebSetup), задължително да има отметка в полета „Инсталиране на .NET Core 8.0.4” и на  „Инсталиране на Desktop Runtime 8.0.4“ (по подразбиране е поставена);

-В модул Атестации е добавена нова роля „„HR мениджър с ограничени функции“, с която ръководител на звено може да прави настройка на формите за атестиране на подчинените си;

– и др.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“ и „Какво ново Web”, след актуализация с версия 4.4.6 и влизане в Омекс®2000.

Омекс® 2000, версия 4.4.5a от 26.04.2024 г.

Промени и новости във версия 4.4.5a

-Отстранен проблем при актуализация на бази под SQL, създадени с версия 4.4.3 или 4.4.4.

Омекс® 2000, версия 4.4.5 от 23.04.2024 г.

Промени и новости във версия 4.4.5

– Отразени са промените, свързани с изготвяне на Д1 и Д6 за вид осигурен 42 (дуална форма на обучение) в сила от 01.04.2024 г.;

– Добавена  възможност за компенсиране на данъци за пера от данните на служителя;

– Промяна в начина на пресмятане на полагаем отпуск при новоназначени и напускащи;

– Във връзка с изменение и допълнение на Кодекса на труда, относно работата от разстояние е добавена възможност за въвеждане на адрес за дистанционна работа;

– Добавена е възможност за избор на език в новата селект форма при генериране на справки;

– Добавена възможност за автоматично попълване на ТП на НОИ при назначаване на служител;

– Добавена възможност част от служителите в базата да имат електронно досие, друга част да нямат;

– Отстранен проблем при сортиране на служителите по служебен номер;

-и др.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“ и „Какво ново Web”, след актуализация с версия 4.4.5 и влизане в Омекс®2000.

Адаптиране на Омекс® за работа с евро

Уважаеми клиенти,

По повод зачестилите запитвания относно готовността на софтуера на „ОмегаСофт“ ООД за адаптиране във връзка с въвеждане на еврото в Република България, ви информираме че:

 1. Към момента няма обнародвани нормативни разпоредби, свързани с преминаване на Република България към еврото.
 2. Както винаги, след обнародване на относимото законодателство, „ОмегаСофт“ ООД ще изпълни ангажимента си да реализира приетите нормативни промени в срока, гарантиран от Лицензионното споразумение (https://www.omegasoft.bg/Documents/Licence/licenseagreement.pdf).

Омекс® 2000, версия 4.4.4 от 06.03.2024 г.

Промени и новости във версия 4.4.4

-Отразени са промените свързани с осигуряването, облагането и изготвянето на Декларация 1 и Декларация 6  за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) и за лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове в сила от 01.01.2024 г.;

-Добавена е възможност за избор на тип идентификатор при назначаване на служител;

-Добавени са нови експортни конфигурации;

-Добавена е възможност за корекция на атестация от контролиращ ръководител и обжалване на атестация;

-и др.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“ и „Какво ново Web”, след актуализация с версия 4.4.4 и влизане в Омекс®2000.

01-03-2024 г. – ОмегаСофт ООД ще работи с клиенти до 12:30 часа.

Уважаеми партньори и клиенти,

На 01.03.2024 г. ОмегаСофт ще работи с клиенти до 12:30 часа. 

Можете да изпратите запитванията си към нас съответно:

 • по въпроси, свързани с поддръжката на Омекс® 2000 – на имейл адрес omekssupport@omegasoft.bg
 • по търговски въпроси – на имейл адрес sales@omegasoft.bg

Ще отговорим на Вашите запитвания във възможно най-кратки срокове.

Екипа на ОмегаСофт ООД.


Средна брутна заплата за 4-то тримесечие на 2023 г.

Уважаеми клиенти,

НСИ публикува средната брутна заплата за 4-то тримесечие на 2023 г. –  https://www.nsi.bg/bg/content/3928/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE

С цел правилната работа на Омекс® 2000 е необходимо да въведете съответните стойности в меню „Настройка“ -> „Общи праметри“ -> таб „Общи“ -> поле „Средна брутна заплата“.


Омекс® 2000, версия 4.4.3 от 16.01.2024 г.

Промени и новости във версия 4.4.3

– Oтразени са промените в осигурителните параметри според ЗБДОО, ЗБНЗОК и ЗБРБ за 2024 г.;

Променен е режимът на изплащане на болничните от работодателя от 01.01.2024 г.;

– Отразени са промените в НКПД в сила от 01.01.2024 г. свързани с нови длъжностни наименования;

– Изготвяне на Справка по чл.73,ал.6 за 2023 г.;

– Изготвяне на Справка по чл.73, ал.1 за 2023 г.;

– Добавена е възможност за генериране на статистическа форма за минал период от текущ месец;

-и др.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“, след актуализация с версия 4.4.3 и влизане в Омекс®2000.

Омекс® 2000, версия 4.4.2 от 19.12.2023 г.

Промени и новости във версия 4.4.2

ВНИМАНИЕ! Актуализирано е Лицензионното споразумение за използване на софтуерна система „Омекс®2000“. След инсталиране на версия 4.4.2 и стартиране на Омекс, трябва да се запознаете с актуализираното Лицензионно споразумение и да го приемете, за да работите с продукта.

ВНИМАНИЕ! Актуализирани са Общите условия за обработка на лични данни от „ОмегаСофт“ ООД. Можете да се запознаете с тях на сайта на „ОмегаСофт“ ООД.“

-Отразена е промяната в МРЗ от 01.01.2024 г.;

-Отразена е промяната в почивните и официалните дни през 2024 г.;

-Добавена възможност за подредба на часовите интервали в работните смени;

-Автоматично създаване на опис с  документите от файла за НОИ;

-Възможност за печат на „Производствена характеристика“ на служителя;

-Промяна в изчисляването на запори по ДОПК;

-Добавена е възможност за генериране на „Присъствена форма“ от Омекс® Commander PRO;

-Добавена е възможност за групово подписване на документи в електронното досие с КЕП и ОКЕП (Борика);

-и др.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“ и „Какво ново Web“, след актуализация с версия 4.4.2 и влизане в Омекс®2000.

13-12-2023 г. – ОмегаСофт ООД ще работи с клиенти до 12:30 часа.

Уважаеми партньори и клиенти,

На 13.12.2023 г. ОмегаСофт ще работи с клиенти до 12:30 часа. 

Можете да изпратите запитванията си към нас съответно:

 • по въпроси, свързани с поддръжката на Омекс® 2000 – на имейл адрес omekssupport@omegasoft.bg
 • по търговски въпроси – на имейл адрес sales@omegasoft.bg

Ще отговорим на Вашите запитвания във възможно най-кратки срокове.

Екипа на ОмегаСофт ООД.

Омекс® 2000, версия 4.4.1b от 01.12.2023 г.

Промени и новости във версия 4.4.1b

Отстранен проблем при работа с Омекс Web Портал. Необходима е актуализация на Омекс® 2000 и Омекс®REST.

Служебни бележки по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ за 2023 г.

20.11.2023 г.

Макети на Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ за 2023 г. и Сл.бележка по чл.45, ал.1 за необлагаемите доходи за 2023 г. (об. в ДВ. бр. 96 от 17. 11.2023 г. – Неофициален раздел) може да изтеглите от от ТУК.

Омекс® 2000, версия 4.4.1a от 08.11.2023 г.

Промени и новости във версия 4.4.1a

–  Добавен нов платежен документ за кредитен превод „2023 Платежно нареждане„;

– Добавена възможност за въвеждане на полагаеми дни платен отпуск за цяла година индивидуално по служители;

– Добавена възможност при подаване на заявление за отпуск за заместник да се визуализират и избират само персонално избраните заместващи за подаващия заявлението служител;

– и др.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“ и „Какво ново Web“, след актуализация с версия 4.41а и влизане в Омекс®2000.

Омекс® 2000, версия 4.4.1 от 24.10.2023 г.

Промени и новости във версия 4.4.1

-Направени промени в съдържанието на платежните нареждания за плащане от/към бюджета, според Указание на МФ и БНБ ДДС 03/03.05.2023 г., считано от 01.10.2023 г.

-Добавени нови експортни конфигурации за разплащания към бюджета свързани с промените от 01.10.2023 г.;

-Добавена възможност за задаване на потребителски тип шаблон при автоматично номериране на документи;

-Променен алгоритъм на стандартно пресмятане „45. Запор до несеквестируем по ДОПК доход“;

– Добавена е възможност за преглед и обработка на отсъствия, които са заявени през Web  portal-а, но поради някаква причина не са одобрени;

-Инсталацията на Омекс®2000 спира да използва библиотеката midas.dll;

-Добавена е възможност за копиране на категория в модул „Атестации“;

-и др.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“ и „Какво ново Web“, след актуализация с версия 4.41 и влизане в Омекс®2000.

Новата услуга на НАП за подаване на данни с декларации Образец №1 и Образец №6

(13.10.2023 г.)

Уважаеми клиенти,

Функционалността на Омекс® 2000, която ще обслужва новата услуга на НАП за подаване на данни с декларации Образец №1 и Образец №6 чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система, е в процес на разработка.

ОмегаСофт ще Ви информира, когато функционалността бъде достъпна.

Промяна във файловите формати на платежните документи за бюджетни плащания

(09.08.2023 г.)

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че Министерство на финансите съвместно с БНБ промениха изискванията за структурата, формата и съдържанието на платежните документи за целите на изпълнение на преводи от/към сметки на бюджетни организации. Регламентирани са нови образци на платежно нареждане за плащане от/към бюджета /“зелените“ платежни за плащане на данъци, осигуровки и др. към бюджета/, на бюджетно платежно искане за иницииране на плащания чрез СЕБРА /червените платежни, които се ползват само то бюджетни организации за разплащане с контрагенти/ и на вносна бележка за плащане към бюджета /използва се при внасяне на пари по сметка на бюджетна организация на каса в банката/. За целта е публикувано съвместно указание на МФ/ ДДС 03/03.05.2023г./ и БНБ /БНБ – 51681/04,05,2023г/ относно направените промени и новите изисквания.

Промените влизат в сила от 01. 10. 2023 г.

ОмегаСофт ООД поддържа файловите формати за разплащания съгласно индивидуалните спецификации на банките, с които оперират нашите клиенти, но не комуникира с банките относно тези спецификации.

Препоръчваме Ви в максимално кратък срок да се обърнете за съдействие към обслужващата Ви банка, откъдето да поискате да Ви предоставят конкретните спецификации, с които банковият клон работи, и да ни ги предоставите, за да създадем необходимите Ви експортни файлове.

Можете да ни изпратите предоставените Ви от банковия клон спецификации на имейл адрес omekssupport@omegasoft.bg.

Екипът на ОмегаСофт ООД

Омекс® 2000, версия 4.4.0 от 15.08.2023 г.

Промени и новости във версия 4.4.0

-Отразени са промените в ЗБДОО, ЗБНЗОК и ЗДБРБ за 2023 г., обн. в ДВ,бр.66 от 01.08.2023 г.;

-След експорт на персонални данни автоматично се създава документ в pdf формат, който представлява опис за превеждане на суми, с  информация от експортния файл;

-Добавени са нови експортни конфигурации;

-Разширен е обхватът на действие на стандартно пресмятане “47. Добавка плaтени отпуски по чл.21 НСОРЗ,   при увеличение на брутната заплата (чл.21, ал.2);

-Разширена е възможността начисляване на хонорар, генериране на Декларация 1, Декларация 6, рекапитулации, схеми за осчетоводяване и таблици, за период от 10 години назад (вкл. текущата година);

-Добавена е възможност за търсене по персонален номер;

-Добавен е нов списък „Преназначени служители“;

-В меню „Таблици“ е добавен нов елемент „Нетно възнаграждение за пълен месец“;

-Модул Web Portal  – добавено е ново меню „Документи“;

-Реализирана е възможност за добавяне и съхранение на електронни документи за потребители без модул “Електронно досие“;

-Добавена е възможност за групово добавяне на документи по образец в меню „Документи“ – „Електронни документи“ на служителите;

-Добавен е нов списък „Прикачени електронни документи“;

– Web Портал – добавена е възможност за вход с двуфакторна автентикация и в модул „Портал“;

-Web Портал  – добавена е възможност един служител да бъде избран за заместник повече от веднъж за един и същ период;

-Web Портал – добавена е възможност за печат на двуезични заявление и заповед за отпуск;

-Преработен е механизмът за задаване, съхранение и извличане на ръководителите в Администратор на уеб-потребители за модул Портал и модул Атестации;

-и др.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“ и „Какво ново Web“, след актуализация с версия 4.40 и влизане в Омекс®2000.

Омекс® 2000, версия 4.3.9a от 21.06.2023 г.

Промени и новости във версия 4.3.9a

(21.06.2023 г.)

-Отстранен проблем със запис на Булстат на основната база при генериране на Декларация 6 за регистрирано холдингово подразделение;

-Отстранен проблем с ДДФЛ за предходен месец при генериране на Декларация 6 за регистрирано холдингово подразделение;

-Отстранен проблем при импорт 2.1.1.Персонални: Основни данни по персонален номер за съществуващи в базата служители;

Наблюдение на структурата на заплатите 2022 г.

Традиционно през 4 години НСИ изисква от работодателите информация за работните заплати. Наблюдението е извадково и е със задължителен характер на участие.

Повече за Наблюдението можете да прочетете тук.

В случай че предпочитате ние да Ви съдействаме за изготвяне на справката, изпратете ни заявка за услуга.

Цената на услугата и условията за нейното изпълнение вижте тук.

10, 11 и 12-05-2023 г. – ОмегаСофт ООД няма да  работи с клиенти.

Уважаеми партньори и клиенти,

На 10, 11 и 12.05.2023 г. ОмегаСофт няма да работи с клиенти.

Можете да изпратите запитванията си към нас съответно:

 • по въпроси, свързани с поддръжката на Омекс® 2000 – на имейл адрес omekssupport@omegasoft.bg
 • по търговски въпроси – на имейл адрес sales@omegasoft.bg

Ще отговорим на Вашите запитвания във възможно най-кратки срокове.

Екипа на ОмегаСофт ООД.

Омекс® 2000, версия 4.3.9 от 15.05.2023 г.

Промени и новости във версия 4.3.9

(15.05.2023 г.)

– Добавена е възможност за търсене на звено в структурата на предприятието;

– Добавена възможност за търсене, филтриране, маркиране и размаркиране на звена при генериране на справки;

– Добавена възможност  за търсене на предприятие /подразделение в екраните с данни от меню „Декларации за НАП“  и  „Болнични към НОИ“ в Холдингова структура;

– Добавена е нова обща форма за избор на всички параметри на един екран за всички справки в модул Пропускна система;

– Добавен нов списък „Тръгнали си по-рано в модул Пропускна система;

– Модул Ел.досие – добавен е нов тип документ в електронно досие – „Едностранно подписан документ – служител“;

– Модул Web portal  –  добавена е възможност за избор на звено при генериране на  Присъствена форма.

– и др.;

Повече информация може да намерите в „Какво ново“ и „Какво ново Web“.

Омекс® 2000, версия 4.38a от 05.04.2023 г.

Промени и новости във версия 4.3.8a

(05.04.2023 г.)

-Отстранен проблем с натрупване на данни при генериране на Статистическа форма за минали месеци през Омекс Директ.

Омекс® 2000, версия 4.38 от 03.04.2023 г.

Промени и новости във версия 4.3.8

(03.04.2023 г.)

– Автоматично изготвяне на множество Статистически форми по избрана селекция и форма за месеца при месечно приключване;

– Нова „Таблична ведомост – обединена“;

– Нови експортни конфигурации;

– Възможност за подредба в хронологичен ред на въведените данни в меню „Трудова кариера“;

– Възможност за групово прикачване на документи в електронното досие на служителите;

– Реализиран е механизъм за известяване по e-mail след подписване с ОКЕП (облачен квалифициран електронен подпис);

– и др.;

Повече информация може да намерите в „Какво ново“ и „Какво ново Web“.

Омекс® 2000, версия 4.37b от 22.02.2023 г.

Промени и новости във версия 4.3.7b

(22.02.2023 г.)

-При изготвяне на справка по чл.73, ал.6,  в случай на повторно годишно преизчисление е изчистено записването на излишни редове с код 102 и 103;

-Изчистен проблем при изготвяне на справка по чл.73, ал.6 свързан с нулеви записи;

-Добавена обработка на плащания по вид изплатен доход за кодове от 801 до 822 при генериране на справка по чл.73, ал.1.;

-Отстранен проблем с пореден номер на основна икономическа дейност (поле 12.3 в Д1) за  код по НКИД 86.10 за класове професии от ред 85 (медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант).

Справки за необлагаеми доходи за 2022 и 2023 г.

(09.02.2023 г.)

Справки за необлагаемите доходи за 2022 г. и 2023 г. под формата на списъци, които могат да се генерират от меню „Документи“ – „Документи по образец“ може да изтеглите от ТУК.

Промяна в банковите експорти на Общинска банка АД

(24.01.2023 г.)

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че формата на файловете за разплащания на Общинска банка АД е променен от банката, без същата да информира своите клиенти за тази промяна.

ОмегаСофт ООД поддържа файловите формати за разплащания към банки съгласно индивидуалните спецификации, необходими на нашите клиенти, и не комуникира с банката относно тези спецификации.

Препоръчваме Ви да се обърнете за съдействие към обслужващия Ви банков клон на Общинска банка АД, от където да поискате да Ви предоставят конкретните спецификации, с които банковият клон работи, и да ни ги предоставите, за да създадем необходимите Ви експортни файлове.

Можете да ни изпратите предоставените Ви от банковия клон спецификации на имейл адрес omekssupport@omegasoft.bg.

Екипът на ОмегаСофт ООД

Омекс® 2000, версия 4.37a от 01.02.2023 г.

Промени и новости във версия 4.3.7a

(01.02.2023 г.)

– Добавени нови експорти – “218. „РайфайзенБанк Превод ISO20022 XML Version 3 Porsche“, “219.Общинска банка-СЕБРА: Win 1251″,  “220. БУЛБАНК Telebank-Бюджет-Хонорари“;  

– Премахнато попълване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност при подаване на данните за необлагаемите доходи (кодове 104-109) в справка по чл.73, ал.6.

Омекс® 2000, версия 4.37 от 30.01.2023 г.

Промени и новости във версия 4.3.7

(30.01.2023 г.)

– Промяна във формата на файла за подаване на данни за Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ;

– Реализирана функционалност по обхващане и съхраняване на необлагаемите доходи от трудови правоотношения по кодове;

– Нова служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ (във връзка с § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФ) за получени необлагаеми доходи от трудови правоотношения;

– и др.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“.

Информация за промените във версия 1.37 за Web модулите може да намерите в „Какво ново Web“.

 

Омекс® 2000, версия 4.36 от 12.01.2023 г.

Промени и новости във версия 4.3.6

(12.01.2023 г.)

– Отразена е промяната в МРЗ от 01.01.2023 г.

Годишно преизчисление на ДДФЛ за 2022 г. с отразяване на извършените през 2022г.  авансовo ползвани данъчни облекчения за деца и деца с увреждания;  

– Добавени са образци на Сл.бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ 2022 г., Сл.бележка по чл. 45, ал.5 от ЗДДФЛ 2022 г., Сл.бележка по чл.35 от ЗДДФЛ 2022 г. (по чл.45, ал.7) и Статистическа форма за 2023 г. ;

– Добавена възможност за авансово ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и деца с увреждане по чл. 22г месечно от 01.01.2023 г.;

– Отразени са промените в НКПД в сила от 01.01.2023 г. съгласно Заповед РД-01-429 / 20.12.2022 г на МТСП;

– и др.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“.

Информация за промените във версия 1.36 за Web модулите може да намерите в „Какво ново Web“.

Омекс® 2000, версия 4.35a от 19.12.2022 г.

Промени и новости във версия 4.3.5a

(19.12.2022 г.)

– Добавени нови експорти – „215. ПИБ към бюджета 2022“, „216. MultiCash Бюджетна организация 2022” и “217.ПИБ към бюджета 2022 + BIC”;

– При генериране на Декларация образец 6 за самоосигуряващи се лица, осигурителните вноски се изчисляват за календарната година (януари-декември), а не за месеците включени в данъчната година;

– Промяна в пресмятането на сумата в ред „29.Суми, зависещи от отраб.дни“ в „Суми за минали месеци“,  при промени минал месец в случай на изплатен извънреден труд в месеца на промяната;

– Създаден е нов макрос  [#ДЗАМ], който извежда длъжността на заместника за всяко едно от отсъствията на служителя. Макросът е добавен в стандартния макет на Заповед за отпуск  2021 (Otpusk_word_2021.docx).

-Web Портал – добавена възможност за подаване на заявления за отпуск за 2023 г. и за служители, които са с 0 дни остатък Платен годишен отпуск за 2022 г.  .;

-Модул Ел.досие  – добавена нова нотификация и макет за известяване на служител, който е с роля „Подписващ заповеди за отпуск“;

Повече информация може да намерите в Какво ново Web.

Омекс® 2000, версия 4.35 от 14.11.2022 г.

Промени и новости във версия 4.3.5

(14.11.2022 г.)

ВАЖНО! Във версия 4.3.5. е оптимизиран процесът по обработка на суми за минали месеци. С цел коректната работа на системата е необходимо да се инсталира най-новата версия и да се актуализират базите.

– Отразена е промяната в празничните и неработни дни за 2023 г.;

-Добавена е възможност за съхранение на работните смени в Омекс®2000 при месечно приключване;

– Реализирана е възможност за подредба по звена на служителите при изготвяне на Присъствена форма 76;

Премахнато запомнянето на месец и период при генериране на Декларации за НАП и рекапитулации;

– Часовете извънреден труд при пресмятанe по пера „70.Часове над графика – сумарно отчитане“ и „79. Часове над графика-сум. отчитане>=2015“ се закръгляват на цяло число, така както се подават и отчитат в НАП и НОИ;

– Направена промяна в код 4001 и код 6101 в статистическата форма така, че в тези кодове да не се отчитат Други социални разходи и Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС;

– Добавена е възможност за едновременно генериране на експорт на персонални данни и експорт от общо осчетоводяване, от повече от един потребител в една и съща база;

– Добавена е възможност за филтриране на експортни конфигурации;

– и др.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“.

-ВАЖНО! Всички Web модули (Портал, Електронно досие и Атестации) са актуализирани до .NET 6. В тази връзка е необходимo при актуализацията им (чрез OmeksWebSetup), задължително да се постави отметка в полета „Инсталиране на .NET Core 6.0.9” и „Инсталиране на Desktop Runtime 6.0.9“.

-ВАЖНО! Поради подмяна на системни компоненти, Услугата за вход вече изисква да има достъп до собствена база данни. По тази причина след приключване на актуализацията е необходимо да се стартира Омекс® Web Конфигуратор и в страница „Услуга за вход“ да се направят нови настройки за използване на база данни в групата „Настройки за SQL”:

 • SQL сървър – инстанцията на SQL server;
 • Име на базата – име на база данни, която ще бъде използвана от Услугата за вход. Името се избира по усмотрение на потребитeля, напр. AuthenticationService, но името трябва да бъде уникално (т.е. да не съществува база с такова име в SQL сървъра). При завършване на конфигурирането и стартиране на Омекс Уеб модулите, тази база ще бъде създадена автоматично.

Web Портал – Реализирана е възможност за подредба по звена на служителите при изготвяне на Присъствена форма. 

-Модул Електронно досие – Добавена е възможност за подписване с ОКЕП (облачен квалифициран електронен подпис) в мобилния изглед на електронното досие.

Повече информация може да намерите в „Какво ново Web“.

Омекс 2000, версия 4.3.4b от 13.10.2022 г.

Промени и новости във версия 4.3.4b

– Отстранени проблеми в изходните файлове при експорт на персонални данни и от общо осчетоводяване през новия механизъм за банков експорт, свързани с:

 • Недопустими символи – <>/\*?[]:|()+.,-;='“, >>,<<,$,&,@ и т.н.
 • Дължина (брой символи) в определени полета и други.

– В поле „Анотация“ при избрано автоматично въвеждане са добавени за избор два нови елемента –  Име на фирмата и Наредител.

Омекс 2000, версия 4.3.4a от 28.09.2022 г.

Промени и новости във версия 4.3.4a

-Добавен атрибут „13. Работни дни или работни часове през периода на отпуска“ при изготвяне на „Прил.7а – Отглеждане на дете до 8- годишна възраст – чл.53ж от КСО“;

-Отстранен проблем с неправилно подаване на дни временна нетрудоспособност от работодателя  (поле 16А) в Д1 при наличие на старо отсъствие за месеци, приключени с версия 4.30 или по-ниска;

-Добавен код 03 (плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала) за запори, издръжка, заеми, влогове, застраховки, наеми и др., при генериране на експорти към СЕБРА;

-При генериране на експорти към СЕБРА от „Общо осчетоводяване“ за лични осигурителни вноски от модул Хонорари се попълва код за вид плащане – 02 (Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала).

Омекс 2000, версия 4.3.4 от 19.09.2022 г.

Промени и новости във версия 4.3.4

-Отразени са промените свързани с измененията и допълненията в КТ и КСО (обн. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.) свързани с новияотпуск на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст, както и промяната в изискуемия осигурителен стаж при отпуск почл.163, ал.8 от КТ и чл. 164б, ал.8 от КТ;

-Отразени са промените в структурата и формата на данните при изготвяне на Приложение 10 и 11 за НОИ, в сила от 08.2022 г.;

Повече информация може да намерите в „Какво ново“.

(12.09.2022 г.)

Омекс 2000, версия 4.3.3 от 12.09.2022 г.

Промени и новости във версия 4.3.3

(12.09.2022 г.)

-Добавена възможност за запазване на избрани параметри в менютата, в които се извежда обща форма за избор на всички параметри на един екран, на ниво потребител, база и режим (Заплати, Кадри, Хонорари);

-Генерирането на всички персонални и счетоводни експорти се извършва през новия експортен механизъм;

-Отразени са промените в НКПД съгласно Заповед РД-01-42/11.02.2022 г. на МТСП;

-Реализирана е  възможност за подписване на документи с ОКЕП (облачен квалифициран електронен подпис) на Борика;

-и други;

Повече информация може да намерите в „Какво ново“ и Какво ново Web

Право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст

Във връзка с измененията и допълненията в КТ и КСО, с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст, ОмегаСофт ООД уведомява своите клиенти, че промяната в образците на Приложения 10 и 11 ще бъде реализирана в следващата версия на Омекс® 2000, която ще бъде съобразена с датата, от която влизат в сила новите образци, а именно 18.09.2022 г.

Повече информация може да намерите в сайта на НОИ – https://www.nssi.bg/newsbg/7018-bashtinstvo2meseca.


24-08-2022 г. – ОмегаСофт ООД ще работи с клиенти до 15:30 часа.

Уважаеми партньори и клиенти,

На 24.08.2022 г. предстои вътрешнофирмено обучение, ОмегаСофт ще работи с клиенти до 15:30 часа. 

Можете да изпратите запитванията си към нас съответно:

 • по въпроси, свързани с поддръжката на Омекс® 2000 – на имейл адрес omekssupport@omegasoft.bg
 • по търговски въпроси – на имейл адрес sales@omegasoft.bg

Ще отговорим на Вашите запитвания във възможно най-кратки срокове.

Екипа на ОмегаСофт ООД.


Омекс® 2000, версия 4.32 от 20.07.2022 г.

Промени и новости във версия 4.3.2
(20.07.2022 г.)

– Отразени са промените свързани с авансово ползване на облекчения за деца приети със ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, обнародвани в ДВ бр.52 от 05.07.2022 г. За лицата по трудово правоотношение е дадена възможност за месечно (авансово) ползване на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ за 2022 година.

-Добавена е възможност за експорт на присъствената форма в Excel в Web Портал;

-и други;

Повече информация може да намерите в „Какво ново“.

Омекс® 2000, версия 4.31 от 07.07.2022 г.

Промени и новости във версия 4.3.1
(07.07.2022 г.)

– Добавена е възможност за начисляване на трудов стаж и професионален опит за служители с бройка под 0.50, които работят по няколко трудови правоотношения;

– Увеличен е броят на отсъствията, които могат да бъдат добавени в меню „Настройка“ – „Разплащателни пера“;

– В меню „Суми“ и при генериране на фишове за въведените отсъствия е добавена информация за кой месец и година се отнасят;

– Променени и нови щатни статуси за наетите по чл.110 и чл.111 от КТ и тяхното отразяване в щатни разписания и статистическата форма;

– Промени в Статистическа форма 2022 г. във връзка с точното отразяване на наетите лица по чл.110 и чл.111 от КТ;

– Добавена нова справка „Присъствена форма 76“ с директен изход в excel;

– Нова обща форма за избор на всички параметри на един екран (подредба, селекция, период, вид документ, модел, формат, програма за извеждане и др.) при генериране на Документи по образец, Рекапитулации, Таблици, Болнични към НОИ, Декларации за НАП и Присъствена форма;

– Променени кодове за вид плащане при генериране на платежни от „Общо осчетоводяване“ и експорти към СЕБРА;

– Добавена възможност за преглед и корекция на данните за всяко самоосигурено лице преди потвърждаване и запис на Декларация 6;

Добавена възможност за изпращане на персонален документ по e-mail от данните на служителя;

Модул Електронно досие – реализирана е възможност за добавяне на документи към електронното досие на служителите;

– Добавена справка „Присъствена форма“ (за служители с роля Ръководител) в новия Web Портал за потребителски услуги;

Повече информация може да намерите в „Какво ново“.


15, 16 и 17 юни 2022 г. – неработни дни за ОмегаСофт ООД 

Уважаеми партньори и клиенти,

15, 16 и 17 юни 2022 г. са неработни дни за ОмегаСофт. 

В този период можете да изпратите запитванията си към нас съответно:

 • по въпроси, свързани с поддръжката на Омекс® 2000 – на имейл адрес omekssupport@omegasoft.bg
 • по търговски въпроси – на имейл адрес sales@omegasoft.bg

Ще отговорим на Вашите запитвания във възможно най-кратки срокове.

Екипа на ОмегаСофт ООД.


21-04-2022 г. – ОмегаСофт ООД ще работи с клиенти до 12:30 часа.

Уважаеми партньори и клиенти,

На 21.04.2022 г. ОмегаСофт ще работи с клиенти до 12:30 часа. 

Весели Великденски празници!

Екипа на ОмегаСофт ООД.


Проблем при изготвяне на справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за чуждестранни лица БЕЗ ЕГН

ОмегаСофт ООД констатира  проблем при изготвяне на справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за чуждестранни лица БЕЗ ЕГН/ЛНЧ (само с дата на раждане) и изплатени хонорари с еднакво основание (код) на плащане. В този случай, във файла  се записваше само първото лице, като към него се натрупваха доходите на всички останали чуждестранни лица.

За да подадете коректна справка, която съдържа верните данни, изтеглете версия 4.29b на Омекс® 2000, която е публикувана на нашия сайт – https://www.omegasoft.bg/downloads/ и я изгответе с нея.

В случай че вече сте подали справката в НАП е необходимо да изпълните следните стъпки:

– За подаденото лице в справката се прави селекция по ЕГН и се генерира нова справка с корекция (от меню „Обработка“ – „Справка по чл.73, ал.1 НАП“  – „Генериране на файл чл.73, ал.1 – избира се селекцията – бутон „Избери“ – Справка по чл.73, ал.1 – корекция“). Това е с цел да се коригират подадените суми за него.  

– За лицата, които не са влезли в справката, също се прави селекция (по допълнително поле например), или могат да се преместят в самостоятелно звено. Следва изготвяне на редовна справка (от меню „Обработка“ – „Справка по чл.73, ал.1 НАП“  – „Генериране на файл чл.73, ал.1 – избира се селекцията (звеното) – бутон „Избери“ – Справка по чл.73, ал.1 – редовна“). 

 

При нужда от съдействие се свържете с нас на тел. 02/439 68 67.


 

Омекс® 2000, версия 4.30a от 21.03.2022 г.

Промени и новости във версия 4.3.0a
(21.03.2022 г.)

– Добавена възможност за доначисляване на суми или сторниране на осигурителни вноски за начислени и раздадени ваучери за храна (пера с характер „28.Социална програма–ваучери“)  над 80 лв., за минал период (януари и февруари), когато Законът за държавния бюджет не беше приет. Повече информация може да намерите в инструкция „Ваучери за храна за минал месец“ в сайта на Омегасофт, секция „Практическа документация“.

Омекс® 2000, версия 4.30 от 17.03.2022 г.

Промени и новости във версия 4.3.0
(17.03.2022 г.)

 -Oтразени са промените в осигурителните параметри, приети с ЗБДОО, ЗБНЗОК и ЗДБРБ за 2022 г., обнародвани в ДВ, брой: 18 от 04.03.2022 г.

-С § 1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са приети разпоредби, касаещи ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО. От 01.01.2022 г. ваучерите за храна са в необлагаем размер до 200 лв. месечно на наето лице.

-Добавена е възможност за автоматично генериране на Декларация образец 6 за самоосигуряващи се лица с месец 13.

-Добавена е възможност за импорт на данни от Декларация 1 за 2022 г.

-Актуализиран е калкулатор „Трудови правоотношения“ с новите осигурителни параметри от 01.04.2022 г.

Повече информация може да намерите в „Какво ново“.

Омекс® 2000, версия 4.29b от 25.02.2022 г.

Промени и новости във версия 4.2.9b
(25.02.2022 г.)

-Отстранен проблем при изготвяне на справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за чуждестранни лица БЕЗ ЕГН (само с дата на раждане) и изплатени хонорари с еднакво основание (код) на плащане. В този случай, във файла  се записваше само първото лице, като към него се натрупваха доходите на всички останали чуждестранни лица.


Омекс® 2000, версия 4.29a от 17.02.2022 г.

Промени и новости във версия 4.2.9a
(17.02.2022 г.)

-Отстранен проблем с поле 12.3 при изготвяне на Декларация 1 за 2022 г., за служители с код на икономическа дейност 86.10 (началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант).

-Отстранен проблем с поле 12.3 при изготвяне на Декларация 1 за 2022 г. за служители с код на икономическа дейност 94.91 Дейност на религиозни организации.


Омекс® 2000, версия 4.29 от 10.02.2022 г.

Промени и новости във версия 4.2.9

(10.02.2022 г.)

  Отразени са промените свързани с новият 9-значен код /ЕИК/ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност или  други физически лица – осигурители по чл. 3, ал. 1, т. 9  и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ.

НКПД 2011 – Отразени са промените в НКПД в сила от 01.01.2022 г. съгласно Заповед РД-01-342/10.12.2021 г. на МТСП.

– Добавена е възможност за разплащателни пера от тип „Отсъствия“ да се задава основание за отпуск по КТ.

– Добавена е възможност при извършване на месечно приключване, автоматично да се изготвя и записва Статистическа форма за месеца.

– Допълнителни имейли на служителите – добавени са условия за селекции и като елемент за избор в таблици.

– Добавени са образци на сл.бележки за ДДФЛ и статистическа форма за 2022 г.

– Добавена възможност в Молба за отпуск да не излизат данни за номер и дата на заявление.

– Добавена е възможност за избор на основание за отпуск по Кодекса на труда при добавяне или редакация на заявление за отпуск в новия Web Портал за потребителски услуги.

 

Повече информация може да намерите в „Какво ново“.


Уважаеми клиенти,

Годишни служебни бележки за ДДФЛ по чл.45, ал.5 и чл. 35 от ЗДДФЛ (по чл.45,ал.7) за 2021 г. може да изтеглите от ТУК. След изтегляне на файлa е необходимо  от модул Хонорари,  меню „Документи“ – „Разархивиране на образци“ да изберете файл „Sl_bel_hon_2021.zip“.


Омекс® 2000, версия 4.28b от 22.12.2021 г.

Промени и новости във версия 4.2.8b
(22.12.2021 г.)

-Отстранен проблем с авансово удържан данък в Служебна бележка по чл.45, ал.1 в случаите,  в които възнагражденията за м.12.2021 г. се изплащат през м.01.2022 г. и предприятието изплаща и облага аванс от заплатата за м.12.2021 през месец 12.2021 г.  със стандартна удръжка „14. ДДФЛ предходен месец“. В тези случаи актуализирането с версия 4.2.8b трябва да се извърши преди програмното приключване на м.12.2021 г.

-Отстранен проблем с нулев % за клас в меню „Суми“ и в „Таблици „ при отваряне на заключени бази, които са били приключени с версии преди версия 4.2.5.

-Отстранен проблем с невъзможност за търсене на служител освен по име в модул Хонорари.


Омекс® 2000, версия 4.28a от 01.12.2021 г.

Промени и новости във версия 4.2.8a
(01.12.2021 г.)

-Отстранен проблем с липса на бутон „Архив“.

-Отстранен проблем със забранени менюта в Омекс®2000 след актуализация на базите.

-Отстранен проблем с дата 28.12.2021 г. като работен ден. За отразяването му като неработен ден е необходимо да се натисне бутон „Инициализация“ в меню „Настройка“ – „Основен календар“.


Омекс® 2000, версия 4.28 от 16.11.2021 г.

Промени и новости във версия 4.2.8
(16.11.2021 г.)

-Годишно преизчисление на ДДФЛ – с версия 4.2.8 може да се извършва годишно преизчисление на ДДФЛ за 2021 г

-Отразена е промяната в почивните и официалните дни през 2022 г.

-Добавена е нова функционалност, която позволява изпращането на различни типове известия и/или документи от Омекс®2000 до различни имейли на един и същ служител.

-Реализирана е функционалност за автоматична актуализация на изпитателния срок, според времето на ползваните отпуски и отсъствия на служителя през периода на изпитване, съгласно чл.70, ал.4 от КТ.

-Отстранен проблем с празна първа страница при генериране на трудови документи. 

-Добавена е възможност списъци  „ДОО осигуряване върху ФРЗ и болнични“, „Здравни осигуровки“ и „Надвзети суми“, да бъдат извеждани в стандартен (вариантът до версия 4.2.5) и табличен вид.

-Увеличени са редовете за проценти за клас в меню „Настройка“, от 5 на 10.

-Добавена е възможност потребителят да определя ширината на колоните при изготвяне на Рекапитулация по стандартни селекции.

-Добавена възможност за поддържане на *.docx формат в модул Омекс® Commander

Повече информация може да намерите в „Какво ново


Омекс® 2000, версия 4.26c от 02.09.2021 г.

Промени и новости във версия 4.2.6c
(02.09.2021 г.)

Отстранен проблем с печат по един на страница на Фиш в rtf формат (TABELN1).

Отстранен проблем с подредба на служители и рекапитулация за звеното при генериране на Фишове.


Омекс® 2000, версия 4.26b от 12.08.2021 г.

Промени и новости във версия 4.2.6b
(12.08.2021 г.)

Отстранен проблем с отваряне на документи изпратени по е-mail.


Омекс® 2000, версия 4.26a от 10.08.2021 г.

Промени и новости във версия 4.2.6a
(
10.08.2021 г.)

-Възстановена възможност за генериране и поддръжката на макети в *.txt формат.

-Отстранени проблеми при генериране на макети на трудови договори.

-Отстранен проблем с макроси #СТОГ и #ДНСО  в заповеди за отпуск.

-Отстранен проблем при  генериране на „Списък напускащи“, в случаи на холдингова структура.

-Отстранен проблем със списъци за ДОО и ЗО осигуровки от модул Хонорари.


Омекс® 2000, версия 4.26 от 27.07.2021 г.

Промени и новости във версия 4.2.6
27.07.2021 г.)

– Документи – при генериране на документи по образец (в индивидуален или групов режим) е добавена възможност за добавяне, поддръжка и визуализиране на макети в docx формат.  В случай, че в директория Orders на Омекс®2000, има макети с разширение docx, те ще бъдат показани за избор в меню „Документи“ – „Съответствия за документи“ в секция „Списък на файловете“. При печат на документ по образец, когато е избран макет от тип docx, възможните изходни формати са в DOCX и PDF.

Във връзка с новата функционалност е добавена възможност за автоматично конвертиране на съществуващи RTF макети на документи към Docx формат. За целта в меню „Документи“ – „Съответствия за документи“ е добавен бутон „Конвертиране“.

При натискането на този бутон се извежда форма, в която с отметки се показват всички RTF макети в директория Orders (от всички модули Заплати, Кадри, Хонорари), независимо дали са избрани към някое съответствие. Средството може да се стартира и работи и от трите модула. След натискане на бутон „Конвертиране“ се отваря екран с лента с бутони за маркиране на макети – „Всички“, „Нито един“, „Обърни“, които съответно маркират всички макети, отмаркират всички макети, или обръщат селекцията (маркираните  се отмаркират и обратно). В долната част на формата има меню „Средство“, с възможности за избор  на офис пакет с който да се извърши конвертирането: „Microsoft Office“ и „OpenOffice/LibreOffice“, както и два бутона – „Конвертиране“ и „Отказ“.

При натискане на бутон „Отказ“ (или клавиш Esc)  диалоговият прозорец се затваря и  не се извършва конвертиране. При натискане на бутон „Конвертиране“, се конвертират маркираните документи от .rtf към .docx формат.
След завършване на процеса по конвертирането се извежда списък с конвертираните файлове.

След излизане и влизане в меню „Съответствия за документи“ на всички избрани макети автоматично е променено съответствието, като е заменен файл от rtf на docx.
След успешно конвертиране, в името на rtf макета е добавено „_conv“ (като маркер, че съответния макет вече е конвертиран).

Важна забележка:  Тъй като процесът на конвертиране се извършва от външни средства (Microsoft Office, LibreOffice или съвместими), не можем да гарантираме 100% еднакъв изглед в конвертирания документ, поради което препоръчваме средството за конвертиране да се използва внимателно, и с малък набор от макети за едно конвертиране. Не препоръчваме конвертиране на rtf макети към docx, които съдържат специални символи (като например: |, —————————|, —+— и др.). Подходящи видове макети са тези, които не са в табличен вид, т.е. трудови документи, документи за отпуск и подобни.

– С версия 4.2.6. са добавени готови образци на документи в docx формат. След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.2.6 и стартиране на програмата, се отваря прозорец за Разархивиране на образци със списък на новите документи. Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи → Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.2.6 с наименование NEWTEMPLATES_426.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията Omeks2000.

– Добавена е възможност за допълнителна класификация на длъжностите в трудовите документи на служителя. За целта в меню „Настройка“ – „Длъжности“,  в лентата с бутони е добавен нов бутон „Класификация“ с две възможности за попълване – „Степени“ и „Нива“.

Добавянето на Степени или Нива, се отнася за всички длъжности в базата, а не за конкретна длъжност.
Информацията  по служители се въвежда от меню „Трудови договори“ при добавяне/редакция на Трудов договор или Допълнително споразумение.

Въведената информация се визуализира при преглед на съответния трудов документ в следната последователност: код по НКПД, Степен, Длъжност, Ниво.

 Повече информация може да намерите в „Какво ново„.

27 юли 2021 г.

Омекс® 2000, версия 4.25 от 12.04.2021

Промени и новости във версия 4.2.5
(12.04.2021 г.)

– Модул Заплати – актуализиран е импортът от Декларация 1 (формат 2021 г.);
– Модул Заплати/Кадри – добавен е Калкулатор (дни за майчинство/отпуски). Новата функционалност се намира в меню „Сервиз“ – „Външни средства“ – „Калкулатори“, като може да бъде извикана и от функционалния бутон на заглавната лента на Омекс®2000.
     – „Дата на термин“ – задължително се въвежда от потребителя.
     – Дата на раждане – въвежда се от потребителя, ако не е въведена,  дата на раждане = дата на термин.
 След натискане на бутон „Пресмятане“ автоматично се изчисляват дати в календарни дни в следните полета:
  – „Първи ден в болничен“ – 45 дни преди датата на термина – пресмята датата, от която започва първия болничен.
  – „В болничен до дата включително“ – пресмята крайната дата на болничните  до 135 дни, като за начална дата се взима, датата от поле Първи ден в болничен.
  – „В отпуск по бременност и раждане“ – пресмята периодът до 410 дни, като за начална дата се взима, датата от поле Първи ден в болничен.
  – „В отпуск за отглеждане на дете до 2 г“. – пресмята датата, на която дата детето навършва 2 години.

– Модул Заплати – Добавени са нови проверки за коректност на Декларация 1 за текущ месец при НОИ код=16.
 – „Грешка Д-12.Некоректен пореден месец на СИРВ“ –  грешката се появява при ръчно некоректно манипулиране на поредния месец от периода на СИРВ в междинен месец. В текущ месец при НОИ код=16,  имаме период от N месеца и текущият месец е пореден номер K от периода. Ако K>1, предходният месец задължително трябва да е K минус 1-ви пореден месец. Допуска се 0 заради служители, които не са били обработвани с Омекс®2000 в предходния месец.
 – „Грешка Д-13.Некоректен СИРВ период“ – грешката се появява при ръчно некоректно манипулиране на периода на СИРВ в междинен месец. В текущ месец при НОИ код=16, имаме период от N месеца и текущият месец е пореден номер K от периода. Ако K>1, периодът в предходния месец задължително трябва да е N. Допуска се 0 заради служители, които не са били обработвани с Омекс®2000 в предходния месец.
 Премахната е проверката за „Грешка Д-2. Ненулева осигурителна база с нулев процент за осигурителна вноска“, тъй като има групи осигурени с нулево ЗО (чужденци).

– Модул Заплати – Направена е промяна  в удръжки – стандартни пресмятания „44. Запор до несеквестируем по ГПК доход“ и „45. Запор до несеквестируем по ДОПК доход“.
Съгласно чл.446, ал.1 от ГПК изпълнението на запор може да е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд. Съгласно чл.446, ал.2 от ГПК месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Затова сумата за изпълнение се определя от сумата на всички начисления, приспадната със задължителните лични осигурителни вноски и удържания ДДФЛ. От тази сума се определя несеквестируемата част от дохода според точките на чл.446, ал.1 ГПК и аналогично чл.213, ал.1 ДОПК.

Повече информация може да намерите в „Какво ново„.

12 април 2021 г.


Промени и новости във версия 4.24а от 02.03.2021 г.

Отстранен проблем с генериране на Уведомление по чл.62 при заличаване на заповед за прекратяване.

Забележка: При заличаване на заповед за прекратяване, за код на основанието за напускане се попълва 00,  независимо за кой период се отнасят данните.

Повече информация може да намерите в „Какво ново„.

02 март 2021 г.

Омекс® 2000, версия 4.24а от 01.03.2021 г.

Промени и новости във версия 4.24а от 01.03.2021 г.

– Модул Кадри – отразени са промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, в сила от 01.03.2021 г. (обн. в  ДВ бр.17 от 26.02.2021 г.)
    • Добавени са нови основания за сключване с код 17 и 18:
          – „17“ – трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 или т. 3 във връзка с чл.121а, ал.2, т.1 КТ
При сключване на трудов договор и допълнително споразумение по този член  винаги трябва да има попълнен срок на договора.
           – „18“ – допълнително споразумение в случаите на чл.121а, ал.1, т.1 КТ
Не може да се подава сключване на трудов договор с такова основание.
При сключване на допълнително споразумение по този член  винаги трябва да има попълнен срок на договора.
При подаване на уведомление на договори или допълнителни споразумения с основания  17 или 18  на код ЕКАТТЕ трябва задължително да е избрано „00000“.

    • Добавено е ново поле – „17.Основание за прекратяване на трудовия договор“.
ВАЖНО: За коректното изготвяне на Уведомление по чл.62 е задължително в меню „Настройка”  – „Основания за напускане” за всички основания, които потребителят използва да промени стойността в поле „Код“, както следва:

Основание                                                                  Код
чл. 71, ал. 1                                                                  1
чл. 325, ал. 1, т. 1                                                        2
чл. 325, ал. 1, т. 2                                                        3
чл. 325, ал. 1, т. 3                                                        4
чл. 325, ал. 1, т. 4                                                        5
чл. 325, ал. 1, т. 5                                                        6
чл. 325, ал. 1, т. 6                                                        7
чл. 325, ал. 1, т. 8                                                        8
чл. 325, ал. 1, т. 9                                                        9
чл. 325, ал. 1, т. 10                                                    10
чл. 325, ал. 1, т. 11                                                    11
чл. 325, ал. 1, т. 12                                                    12
чл. 325, ал. 2                                                              13
чл. 326, ал. 1                                                              14
чл. 327, ал. 1, т. 1                                                      15
чл. 327, ал. 1, т. 2                                                      16
чл. 327, ал. 1, т. 3                                                      17
чл. 327, ал. 1, т. 3а                                                    18
чл. 327, ал. 1, т. 4                                                      19
чл. 327, ал. 1, т. 6                                                      20
чл. 327, ал. 1, т. 7                                                      21
чл. 327, ал. 1, т. 7а                                                    22
чл. 327, ал. 1, т. 8                                                      23
чл. 327, ал. 1, т. 9                                                      24
чл. 327, ал. 1, т. 10                                                    25
чл. 327, ал. 1, т. 11                                                    26
чл. 327, ал. 1, т. 12                                                    27
чл. 328, ал. 1, т. 1                                                      28
чл. 328, ал. 1, т. 2                                                      29
чл. 328, ал. 1, т. 3                                                      30
чл. 328, ал. 1, т. 4                                                      31
чл. 328, ал. 1, т. 5                                                      32
чл. 328, ал. 1, т. 6                                                      33
чл. 328, ал. 1, т. 7                                                      34
чл. 328, ал. 1, т. 8                                                      35
чл. 328, ал. 1, т. 10                                                    36
чл. 328, ал. 1, т. 10а                                                  37
чл. 328, ал. 1, т. 10б                                                  38
чл. 328, ал. 1, т. 10в                                                  39
чл. 328, ал. 1, т. 11                                                    40
чл. 328, ал. 1, т. 12                                                    41
чл. 328, ал. 2                                                              42
чл. 330, ал. 1                                                              43
чл. 330, ал. 2, т. 1                                                      44
чл. 330, ал. 2, т. 2                                                      45
чл. 330, ал. 2, т. 3                                                      46
чл. 330, ал. 2, т. 5                                                      47
чл. 330, ал. 2, т. 6                                                      48
чл. 330, ал. 2, т. 7                                                      49
чл. 330, ал. 2, т. 8                                                      50
чл. 330, ал. 2, т. 9                                                      51
чл. 330, ал. 2, т. 10                                                    52
чл. 330, ал. 2, т. 11                                                    53
чл. 331                                                                        54
чл. 334, ал. 1                                                              55
чл. 337                                                                        56
чл. 338                                                                        57
чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията         58
чл. 19а, ал. 3 от Закона за администрацията         59
чл. 340а, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната вл.     60
чл. 340а, ал. 5, т. 2 от Закона за съдебната вл.     61
чл. 340а, ал. 5, т. 3 от Закона за съдебната вл.     62
чл. 340а, ал. 6 от Закона за съдебната власт        63
Друго                                                                          64

Пример:  Във фирма „Х“ в меню „Настройка” – „Основания за напускане” са въведени и се използват основанията. За всяко от тях на поле „Код“ трябва да се въведе стойност според номенклатурата по-горе. 

Забележки:
От 01.03.2021 г. ще се приемат данни за уведомления по чл.62, ал.5 от КТ само по новия формат и логика, независимо за кой период се отнасят данните!
При създаване на нови бази, добавените основания за назначаване и всички основания за напускане със съответните им кодове са добавени автоматично.
 В ДВ бр.14 от 17.2.2021 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. С промените в § 4а се увеличава броят на дните неплатен отпуск, които се зачитат за трудов и осигурителен стаж, като за 2021 г. те са увеличени на 90 дни.
§ 4а. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
(1) (Изм.- ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2021 г.,в сила от 17.02.2021 г.) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.
Информация за отразяването на тази промяна в Омекс®2000 може да намерите в инструкция „Неплатен отпуск чл.160, ал.1 ползван през 2021 г.“,  в секция „Отсъствия“ на сайта на ОмегаСофт.
– Модул „Пропускна система“ – добавена възможност в кодовете на контролните точки да се въвеждат всички реални символи (латински и кирилски букви, цифри, препинателни знаци), с изключение на  апостроф (‘), кавички („), запетая (,) и точка и запетая (;).

Повече информация може да намерите в „Какво ново„.

01 март 2021 г.

Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ за напуснали служители

Отстранен проблем в Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ за напуснали служители, свързан с редуциране на сумите за Застраховка Живот и Доброволно осигуряване до 10% от размера на данъчната основа. Коригирани макети на Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ за 2020 г и 2021 г. може да изтеглите от ТУК.
 
22 януари 2021 г.

Омекс® 2000, версия 4.24 от 19.01.2021

Промени и новости във версия 4.2.4
(19.01.2021 г.)

– Декларация 1 – актуализиран е файловият формат на Декларация 1 за 2021 г.
 – Отпада поле “15.1.Код за прекратяване на осигуряването“.
 – Поле „13.Код за сумирано изчисляване на работното време“ от 2 става 4 позиции.
 – Наименование на файл за Д1 – EMPL2021.txt
Забележка:  Към датата на публикуване на версия 4.2.4, на сайта на НАП все още не е публикувано обновяване на програмен продукт за Декларация 1 за 2021 г.
– Модул Заплати/Кадри – Променена е валидацията за изискуем трудов стаж от 8 на 4 месеца при добавяне на платен годишен отпуск, според измененията в чл. 155, ал. 2 от КТ, в сила от 01.01.2021 г.
– Модул Заплати – С промени на ал.3 на чл.142 от Кодекса на труда максимално допустимият период за сумирано изчисляване на работното време е променен от 6 на 4 месеца. Но с ал.4 се допуска чрез колективен трудов договор за определени отрасли и браншове този период да е до 12 месеца. Във връзка с това са променени проверките за допустимост на броя месеци за СИРВ от 6 на 12 месеца, считано от 01.01.2021 г. Работодатели, прилагащи до момента СИРВ за период от 5 или 6 месеца, следва да проверят дали отговарят на условието в чл.142, ал.4 за допустимост на период за СИРВ от 5 до 12 месеца.
– Модул Заплати – Считано от 01.01.2021 г. ваучерите за храна на сума до 80 лв. не се облагат и не подлежат на осигуряване (стара стойност – 60 лв.). При няколко разплащателни пера с характер „28. Социална програма-ваучери“, от облагаемия доход и базата за ДОО и ЗО се приспадат общо 80.00 лв. от сумата по тези пера. (Пример: В данните на служител има две пера с характер „28. Социaлна програма-ваучери”. Едното е със стойност 40 лв., а второто – 50 лв. Стойността за  облагане и осигуряване ще е 10 лв. – общата горница над 80 лв.)
– Модул Заплати – с  приетите промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в сила от 01.01.2021 г., размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвързва с минималната работна заплата и става 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев.
В тази връзка при създаване на нова база е  променена стойността на перо „9.Нощен труд“ с минимална стойност 1.00 лв.
Забележка: За съществуващи бази, е необходимо потребителят да прегледа и промени ставката на използваните пера за нощен труд, като минималната стойност за нощен час трябва да е не по-малка от 1 лев.

– НКПД 2011 – Отразени са промените в НКПД в сила от 01.01.2021 г. съгласно Заповед РД01-105/23.12.2020 г. на МТСП. Промяната се състои в нови длъжностни наименования.
За да се отразят промените е необходимо от меню „Настройка“ -> „Номенклатури“ -> „Професии по НКПД” чрез бутон <Изтриване на списъка> първо да се изтрие списъка. След това от бутон <Импорт> да се посочи и импортира файл NKPD2021_01 Import.txt, който се намира в BIN-директорията на инсталацията на Омекс®2000.

Повече информация може да намерите в „Какво ново„.

19 януари 2021 г.

Промени и новости във версия 4.2.3 от 17.12.2020 г.

Промени и новости във версия 4.2.3
(17.12.2020 г.)

– Oтразени са промените в осигурителните параметри за 2021 г.:

 • МРЗ от 01.01.2021 г. – 650 лв. (ПМС № 331 от 26.11. 2020 г.)
 • Минимални осигурителни доходи  и процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности, съгласно  Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО; 
 • Увеличен е минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за 2021 г. от 610 лв. на  650 лв;
 • Минималния осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите се запазва в размер на 420 лв. за 2021г.
 Запазва се максималния осигурителен доход за всички осигурени лица в размер  на 3000 лв.;
 • Запазва се размерът и разпределението на осигурителните вноски за фондовете „Пенсии“, „ОЗМ“, „Безработица“ и за „ДЗПО“;
 • Запазва се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО за 2021 г. – 380 лв;
 • Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2021г. се запазва в размер 8 на сто;
 • За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 325 лв;
 • За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 650 лв.

ВАЖНО: За да се извърши актуализацията в осигурителните параметри  е задължително в меню „Настройка” – „Класове професии”, „Общи параметри” и „Осигурителни конфигурации”  да се натисне бутон  ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ.

– Отразена е промяната на почивните и официалните дни през 2021 г.
ВАЖНО: За отразяване на промените е задължително в меню „Настройка” – „Основен календар” да се натисне бутон „Инициализация“ .
– Отстранен проблем с дни за сметка на работодателя, при добавяне на две последователни стари отсъствия. Корекцията е обвързана с версия 4.2.3 (calcver>=423).
– Отстранен проблем с бавно отваряне на база и екран с данни на служител, когато в базата има голям брой служители и/или брой отсъствия.
– В служебна бележка по чл. 45, ал.1 за напуснали/напускащи служители, за които работодателя не е основен към 31.12, данъчното облекчение по чл.18 е ограничено до реално използваното.
– Документи – Добавен е образец на Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ за 2021 г. и Статистическа форма за 2021 г. След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.2.3 и стартиране на програмата, се отваря прозорец за Разархивиране на образци със списък на новите и обновени документи. Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи → Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.2.3 с наименование NEWTEMPLATES_423.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията Omeks2000.

Повече информация може да намерите в „Какво ново„.

17 декември 2020 г.

Омекс® 2000, версия 4.2.2 от 09.12.2020 г.

Промени и новости във версия 4.2.2
(09.12.2020 г.)

– Модул Заплати – Годишно преизчисление на ДДФЛ:
 – С версия 4.2.2 може да се извършва годишно преизчисление на ДДФЛ за 2020 г.
 – Добавена е възможност регистрираните поделения в Холдингова структура да имат отделни данъчни години, в случаи на  период различен от този на основната база. За целта, при влизане в контекстното меню за регистрирано поделение е добавен нов елемент „Данъчни години“.
 При избирането му се извежда диалог за потвърждение.
 При отговор с „No“, диалогът за задаване на данъчни години НЕ се показва, и се използват данъчните години от основната фирма.
 При отговор с „Yes“, се извежда  екран за първонaчално задаване, след което се избира начален и краен месец на данъчната година. Годишно преизчисление на ДДФЛ ще се извърши за избрания период.
 Аналогично на данъчните години на предприятието при месечно приключване, когато месеца е последен за текущата данъчна година се добавят автоматично и данъчни години за регистрираните поделения.
 Забележка: Когато периодът на данъчната година на основната база и на регистрираните поделения е еднакъв, не е необходимо да се задават данъчни години на регистрираните поделения (звена).
 – Актуализиран е образецът на Служебна бележка по чл.45, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2020 г. Припомняме, че образецът на служебната бележка за доходи по трудови правоотношения по чл.45, ал.1 е един, както за напуснали/напускащи служители, така и за работещи към 31.12.
 – Добавена е нова стандартна селекция “245. Годишно преизчисление на ДДФЛ”.  При групово добавяне на перото за годишно преизчисление и избор на тази селекция, от операцията ще бъдат изключени  наетите по втори трудов договор с код за НАП 04, с код за НАП 12 и 90 или със статуси в щата, които са за 2 ТД.
 При добавяне на нова база селекцията е добавена автоматично. В съществуващи бази е необходимо да бъдат прегенерирани стандартните селекции от меню „Обработка“ – „Селекции“ – „Стандартни“ –  бутон „Инструменти“, за да се добави стандартна селекция 245.
 – Добавен е контрол за брой деца, които се въвеждат в перата за годишното преизчисление. Стойността в Параметър 2 (брой деца с увреждания над 50%) не  може да е по-голяма от  стойността в Параметър  (брой деца). В тази връзка, в случаи, когато служителя не е подал декларация по чл.49, ал.4, т.8, и годишно преизчисление трябва да се извърши без данъчни облекчения, стойност минус 1 се въвежда освен в поле Параметър и в Параметър 2.
 Повече информация може да намерите в инструкция  „Годишно преизчисляване на ДДФЛ“ (секция „Практическа документация“)  в сайта на ОмегаСофт.

Повече информация може да намерите в „Какво ново„.

09 декември 2020 г.

Промени и новости във версия 4.21 на Омекс 2000 от 18.11.2020 г

Отстранен проблем с макроси #МОТП и #АРОТ в заповеди за отпуск.

18 ноември 2020 г.

Омекс® 2000, версия 4.21 от 12.11.2020 г.

Промени и новости във версия 4.21 от 12.11.2020 г.


– Модул Заплати – разработена е възможност за генериране на рекапитулации за период по стандартни селекции. В тази връзка:
– В настройките за запазване на изчислените стойности на служителите в меню „Общи параметри“, секция „Месечно приключване“ е добавена нова настройка  – „Съхраняване на резултати от стандартни селекции“. След актуализация с версия 4.2.1, новата настройка по подразбиране не е маркирана. За използване на функционалността, е необходимо в това поле да се постави отметка.
Забележка: В случай, че в настройката „Без съхраняване на изчислените стойности на служителите“ има отметка, новата настройка е забранена за маркиране.
– В екрана за промяна на стандартни селекции е добавена нова опция „Съхрани при месечно  приключване“.
– След актуализация с версия 4.2.1, новата опция е маркирана за всички системни стандартни селекции, които се създават и поддържат от Омекс®2000.
За останалите стандартни селекции (ако са създавани такива), е необходимо потребителят да укаже (с поставяне на отметка), резултатите от кои стандартни селекции да бъдат съхранявани при месечно приключване, с цел генериране на рекапитулации за период по тези селекции. Поставянето на отметка е разрешено само при следните условия:
• Поставена е отметка на „Съхраняване на селекции при месечно приключване“ в меню Общи параметри;
• Селекцията е маркирана с видимост в модул Заплати;
• Селекцията е стандартна;

Важни забележки:
– Рекапитулации за период по стандартни селекции може да се изготвят за месеци, които са приключени с версия 4.2.1 и следващи и са поставени отметки съответно на: „Съхраняване на селекции при месечно приключване“ в меню Общи параметри и „Съхрани при месечно  приключване“ в опциите на избраните стандартните селекции;
– За стандартни селекции по ЕГН или Звено, независимо дали е маркирана или не опцията „Съхрани при месечно приключване“, селекцията ще се показва като възможност за избор в „Избор на селекция“ при „Рекапитулации за период“;
– В случаи, че дадена стандартна селекция в месец Х е имала отметка в опцията „Съхрани при месечно  приключване“, а в месец Y отметката е махната, след генериране на рекапитулация за период за месеци Х и Y, за месеца без отметка (Y) стойностите ще са нулеви.  

– Модул Заплати – В рекапитулации за период са включени данни за  осигурителни вноски и бази в секция „Разбивка на осиг. вноски по месеци“.
– Добавена възможност при работа с Омекс®2000, да се използва като десетичен разделител запетая (,).  Във версия 4.2.1 въвеждането с разделител „,“  е реализирано в следните екрани/диалози в „Данни на служител“:
– редактиране на трудов документ – заплата, базова заплата, бройка, работно време;
– редактиране на данни за заплата – заплата, базова заплата, бройка;
– редактиране на разплащателно перо – параметър 1, параметър 2;
– редактиране на суми минали месеци (стари суми);
– редактиране на отсъствие – дни при ръчно разпределение;
– редактиране на суматор по отсъствия;
– редактиране на отсъствие – дни при ръчно разпределение;
– добавяне на хонорар при въвеждане на сума;
– осигурителни данни в хонорари – доходи от началото на годината, данните за други ДОО и ЗО доходи в таблицата;
Функционалността ще бъде разширена и в други екрани в следващи версии на Омекс®2000.
– Модул Заплати – Промяна в алгоритъма на отсъствие със стандартно пресмятане „26. Обезщетение при съкращение“.  При изплащане на две части в два календарни месеца, сумите по тях са пропорционални на броя работни дни по отсъствието в тези месеци. По този начин се избягва подаване в Декларация 1 на записи „нула дни – ненулева сума“ или „ненулеви дни – нулева сума“. Промяната е обвързана с версия 4.2.1 (calcver=>421).
Пример: Обезщетение по чл.222/1 за период 04.05.2020 г. – 03.06.2020 г. То е разделено в двата месеца както следва: 04.05 – 31.05 – 18 работни дни,  01.06. – 03.06. – 3 работни дни, общо работни дни за обезщетение по чл.222, ал.1.:  18+3=21. Месец 05.2020 г. има 18 работни дни. Месечна брутна заплата – 1000 лв.
Стар алгоритъм: за м.05 имаме  1000/18*18= 1000.00 лв. за 18 дни, за м.06 – 1000-1000=0 лв. за 3 дни.
Нов алгоритъм: за м.05 имаме 1000/21*18=857.14 лв. за 18 дни, за м.06 – 1000-857.14 = 142.86 лв.  за 3 дни.

 Добавени нови проверки за валидност на данни за Д1, както следва:
Грешка Д-10. При зададен личен календар или календар на звено и код НОИ, различен от 16 (Сум.отчитане >1 м.), в начисленията задължително трябва да присъства потребителско пресмятане „70. Часове над графика–сумарно отчитане „.
Грешка Д -11. При зададен личен календар или календар на звено и код НОИ=16 (Сум.отчитане >1м.), в начисленията задължително трябва да присъства потребителско пресмятане „79. Часове над графика-сум.отчитане>=2 м.“.

Повече информация може да намерите в „Какво ново„.

12 ноември 2020 г.


Омекс® 2000, версия 4.20 от 06.08.2020 г.

Промени и новости във версия 4.20 от 06.08.2020

– Отстранен проблем при генериране на рекапитулация от модул „Хонорари“ при избор на период само за един ден.

– Отстранен проблем с брой служители и обща сума в експорт „192.MultiCash-Превод-Прокредит-2019“.

– Модул „Пропускна система“ – добавена възможност в кодовете на контролните точки да има текстови символи.

06 август 2020 г.

 

Омекс® 2000, версия 4.20 от 20.07.2020

Промени и новости във версия 4.2.0
(20.07.2020 г.)

– Модул Заплати – отразена е промяната от 01.07.2020 г. в минималните осигурителни доходи за код по НКИД 55 и 56 (Хотелиерство, Ресторантьорство), обн. в ДВ бр.55/19.06.2020г. След актуализация с версия 4.2.0, автоматично ще бъдат актуализирани минималните осигурителни доходи по класове професии за предприятия/фирми с въведен код по КИД 55 и 56 при текущ месец 07.2020 г. и следващи.

Забележка: Автоматична актуализация на минималните осигурителни прагове в холдингова структура  няма да се извърши , ако в меню „Настройка“ – „Общи параметри“ таб „Изчислителен механизъм“ е поставена отметка на опция „Без иниц.на клас проф. в холдинг“.  В този случай при подразделения с въведен код по КИД 55 и 56, праговете трябва да се актуализират ръчно, чрез натискане на бутон „Инициализация“.

 Оптимизирана и реорганизирана е формата при отваряне на новосъздадена/празна база, включително и при нова инсталация. При първоначално отваряне на нова база според избраният режим (Заплати, Кадри или Хонорари) се отваря форма и
след попълване на всички данни и натискане на бутон „Запис“ следва автоматична инициализация на Общи параметри, Таблица ДДФЛ, Класове професии, Осигурителни конфигурации и Стандартни селекции. След завършване на всички действия по инициализация на данните, автоматично се отваря формата за GDPR настройки.
Всички допълнителни данни за фирмата (адрес, ТП на НОИ, длъжностни лица и т.н.) се попълват както и досега от меню „Настройка“ – „Предприятие“. 

– Модул Заплати – реализирана е възможност за генериране на рекапитулации за избран период. За целта от меню „Документи“ – „Стандартни рекапитулации“ при избор на модел са добавени два нови вида:
– „Стандартна рекапитулация за период обобщена“ –  в една колона се извежда сумарна информация за избрания период.
– „Стандартна рекапитулация за период по месеци“ – в отделни колони се извежда информация за всеки отделен месец от избрания период.
Важни особености:
– Рекапитулациите за период могат да се генерират за 23 месеца назад спрямо текущият месец;
– Рекапитулациите за период могат да се генерират по следните селекции (стандартни или потребителски): всички служители, селекции по ЕГН, селекции по звена. В следващи версии, ще бъде разработена възможност за генериране и по всички системни стандартни селекции, които се създават и поддържат от Омекс®2000.
– Рекапитулациите за период могат да се генерират и за архивирани служители. За целта е необходимо да се постави отметка на опцията „С архивирани“. Препоръчва се, архивиране на служители да се извършва година след напускане. 
– В случай, че има промяна на име или настройка на перо, използвано в различни месеци от избрания период, същото излиза с името което е актуално към датата на генериране на рекапитулацията, като в частта „Разплащателни пера – мерни единици“ ще се изведе мерната единица от последната промяна (настройка) на перото.
– В случай, че през избрания период, дадено перо е използвано и в някой месец от периода е изтрито, същото се визуализира с име „Разпл перо №“ със съответната стойност, но не се включва в секция „СУМАТОРИ“, което би довело до разминавания на сумите в частта “Суматори“. В тази връзка не се препоръчва изтриване на пера!
– При извършвани промени минал месец в избрания период, всички пера разлики формирани от промените се преработват, съотнесени към  текущия месец/година, ако има разлика от месец, предхождащ текущия с 24 или повече месеци, тази разлика се натрупва към разликата от 24-я месец.
– Помесечни разбивки по осигурителни вноски и бази ще бъдат включени във версия 4.2.1.
– В сумиращата колона за периода сумите се пресмятат чрез събиране на помесечните суми, с изключение на графите:
– средносписъчен състав, извънщатни бройки, брой жени – средно аритметично от месеците, включени в периода;
– остатък платен отпуск, счетоводна провизия – стойността за последния месец от периода;
– брой/бройки/щатни бройки служители – равен на броя/бройките/щатните бройки за последния месец минус напусналите през последния месец плюс напусналите през целия период. Това се прави с оглед съвпадане на броя служители към края на последния месец с тези към края на периода.
– Рекапитулациите за периоди се пресмятат за време, пропорционално на месеците в него. Това означава, че рекапитулация за 1 година се пресмята 12 пъти по-бавно от месечна рекапитулация.

Повече информация може да намерите в „Какво ново„.

20 юли 2020 г.


 

Консултиране на клиенти относно мярката „60/40“

 
Уважаеми клиенти,

Във връзка с прилагането на мярката 60/40 в софтуерната система Омекс, Ви уведомяваме, че „ОмегаСофт“ ООД предоставя консултации относно предварително избран от клиента начин за прилагането ѝ

Поради липса на консистентност в прилежащото законодателство, не можем да се ангажираме с препоръка на конкретна методология. Последното отбелязваме с огромно съжаление, но същевременно сме уверени, че заемаме единствено възможната отговорна позиция към компаниите, които се доверяват на нашите продукти и услуги. Разбира се, при промяна на необходимите нормативни актове, екипът на „ОмегаСофт“ ООД ще преразгледа позицията си по този въпрос.

Бъдете здрави!

22 април 2020 г.

Промени в Статистическа форма за 2020 г. и нов вариант на фиш

–          Направени са промени в „Статистическа форма 2020 г.“, както следва:

–   В  код 5200 (Наети по ДУК без тези от раздел 1) са добавени обезщетения по КТ, КЗОО, ЗДС и други социални разходи и надбавки на лицата наети по договор за управление и контрол с  избран щат: цял – 2 ТД.

– В  код 5300 (Наети лица за допълнителен труд при друг работодател чл.111 от КТ) са добавени суми по КТ, КЗОО, ЗДС и други социални разходи и надбавки. Това са лица по чл.111 с избран  щат: изв.-2ТД.

– В „Годишна статистическа форма“,  в код 3162 (по чл. 222 ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104 ал. 1 и 2 от ЗДС) и код 3163 (по чл. 220 ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104 ал 3 от ЗДС) са извадени  обезщетенията  по КТ и КЗСОО за лицата по чл.111 ( щат: изв.-2ТД ). Тези суми са натрупват в код 1530 (Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ).

За да се отразят промените за вече приключени месеци от 2020 г., препоръчваме да се изтрие файлът recwin_2020.xls, намиращ се за всяка основна база в отделна папка с номер, равен на номера на базата в папка ORDERS (например за база с номер 256 файл  recwin_2020.xls се намира в Omeks2000\Bin\Orders\256). След  това  да се прегенерира статистическата форма за приключените месеци от началото на годината (януари, февруари и т.н. за всяка основна база). За потребители ползващи модул „Директ”, при влизане в стар месец и изготвяне на Статистическа форма, на въпроса „Желаете ли рекапитулацията да се запише към файла на основната база?”, трябва да се отговори с „YES”.

–          Добавен е и нов макет на фиш за извеждане в word, с наименование „Фиш Word вариант 2“.

Актуализираната Статистическа форма 2020 г. и „Фиш Word вариант 2“,  може да изтеглите от ТУК. Разархивирането в Омекс®2000 се извършва от меню „Документи“ – „Разархивиране на образци“, като се избере файл NEWTEMPLATES_08042020.ZIP

08 април 2020 г.


Декларация за придвижване през КПП в областните градове

Уважаеми клиенти и партньори,

На сайта ни е актуализирана Декларация за придвижване през КПП в областните градове, предоставена от МВР на 24.03.2020 г., която да се генерира от Омекс® 2000.

Образецът на декларацията може да намерите и в меню „Поддръжка“; „Зареждане/Download“, секция „Макети на документи“.

Декларацията се разархивира от меню „Документи“ – „Разархивиране на образци“ и може да се генерира във всички формати – rtf, doc, pdf.

23 март 2020 г.


Режим на работа на ОмегаСофт ООД през периода на извънредното положение

 
Уважаеми клиенти,

Поради обявеното в Република България извънредно положение, 

считано от 16.03.2020 г. екипът на ОмегаСофт ООД преминава на работен режим „home office“ (работа от вкъщи) до второ нареждане. 
Работното ни време остава непроменено:
8:30-12:30 ч. и 13:30-17:30 ч., от понеделник до петък.

Предпочитаният от нас канал за комуникация с Вас в периода на извънредно положение е чрез имейл. Затова Ви молим, когато ситуацията позволява, да изберете да се свържете с нас по имейл, вместо по телефон. По този начин ще постигнем по-бързо и ефективно обслужване.
Имейл адресите ни са публикувани в сайта ни – https://www.omegasoft.bg/contact
Благодарим за разбирането!
Също така можете да ползвате и форума ни – https://www.omegasoft.bg/omeks2000/forum, където да откриете необходимата Ви информация или да обсъдите казуса си с колеги. 

Напомняме, че до края на извънредното за страната положение ще предоставяме само дистанционни услуги.

Отменяме организираните от нас семинари, влизащи в периода на извънредно положение. Ще се свържем със заявилите участие наши клиенти.

13 март 2020 г.

Предоставяне на услуги от служителите на ОмегаСофт
 
Уважаеми клиенти и партньори,
До края на месец март услугите, предоставяни от ОмегаСофт, ще се извършват само дистанционно.

Екипът на ОмегаСофт.

10 март 2020 г.

Промени и новости във версия 4.16 от 06.03.2020 г.

– Модул Заплати – коригирана проверката за ненадвишаване на максималния осигурителен доход за период на СИРВ. Вече се отчитат здравноосигурителните бази върху временна неработоспособност и неплатени отпуски, отнасящи се за друг месец от СИРВ-периода.
– Модул Заплати – коригирано грешно пресмятане на осигурителния и на максималния осигурителен доход при промени минал месец в случай на сумарно изчисляване на работното време (редове 87 и 88 от „Суми за минали месеци“).
 Модул Заплати – добавена нова валидация за  коректни данни при изготвяне на Декларация 1: грешка „Д-9 – Отработени часове с нулев осигурителен доход“. Получава се при отработени часове, необезпечени с осигурителен доход (ФРЗ). Това може да се получи в следните случаи:
 • отработени часове при сделно заплащане и перо заработка с нулева стойност
 • при  нулево ФРЗ за текущ месец (например: новоназначен служител без добавено перо за основна заплата)
 • въведени извънредни часове и нулева сума върху разплащателното перо за извънреден труд;
 • недостигащи часове в работния график, служебно приравнени като отработени (платен престой) съгласно чл. 9в от НРВПО, и нулев ФРЗ. Недостигът може да се получи, ако работният график при СИРВ=1 месец е с 16 или повече часа под стандартния петдневен календар;

Повече информация може да намерите в „Какво ново„.

06 март 2020 г.


Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

ОмегаСофт е одобрен доставчик по проекта „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Всичко за ваучерната схема можете да прочетете в сайта на ИАНМСП – https://www.sme.government.bg/?page_id=43322

Типът ваучери, за които сме одобрени е 2.2. Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, в т.ч.:

–        Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;

–        Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;

–        Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

Механизмът на изпълнение на ваучерната схема е следният:

–        ИАНМСП стартира процедура по набиране на заявления за получаване на ваучер във ваучерната схема;

–        Предприятията-кандидати подават заявление за получаване на ваучер по електронен път;

–        В срок от 20 работни дни след изтичане на крайния срок за подаване на формуляри за кандидатстване по ваучерната схема, ИАНМСП извършва оценка по реда на тяхното постъпване;

–        Кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно принципа „първи по ред, първи по право“ за съответния тип заявен ваучер според стойността (тип 1 или тип 2), а за ваучерите от тип 2-за съответната група дейности, определени в НСНМСП 2014-2020 (като високотехнологични и средно високотехнологични се възприемат като група дейности №1, интензивни на знание услуги производства-група дейности №2 и нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени-група дейности №3) и вътре в самата група дейности – за съответната група заявени ИКТ услуги. Съгласно специално разработена Методика за оценка и класиране на получени проектни предложения по ваучерната схема минимум 450 предприятия ще получат ваучери;

–        Съставя се допълнителен списък с резервни допустими кандидати, за които ресурса на ваучерната схема не е достигнал. Допълнителния списък е структуриран по аналог на списъка с класирани кандидати, в съответните заявени тип ваучер, група дейност и група ИКТ услуги;

–        След представяне на искане за плащане и отчетните документи, доказващи изпълнението на дейностите по ваучера, ИАНМСП извършва документална проверка в срок от 5 работни дни.

Стойността на ваучера се изплаща само при изпълнение на дейностите и постигнатите резултати.

За повече информация и съдействие за съвместна работа по ваучерната схема, свържете се с нас на телефон +359 2 439 68 62 или на имейл sales@omegasoft.bg

24 февруари 2020 г.

Промени и новости във версия 4.15а на Омекс 2000

от 10.02.2020 г.

Добавена възможност в Омекс®2000 за обединяване на файлове по чл.73, ал.1 и ал.6. Услугата по обединяване на данните е платена и се извършва само от консултанти и оторизираните партньори на ОмегаСофт. Повече информация за услугата може да намерите тук.

10 февруари 2020 г.

Промени и новости във версия 4.1.5
(31.01.2020 г.)

– Модул Заплати – добавена е Справка по чл.73, ал.6 за изплатени доходи по трудови правоотношения. Подробна информация за необходимите действия по изготвяне на справката може да намерите в инструкция „Изготвяне на справка по чл.73, ал.6„ на сайта на ОмегаСофт. Инструкцията може да бъде намерена и  в папка Omeks2000\bin\Documentation на инсталацията на Омекс®2000.
– Модул Хонорари – добавена е Справка по чл.73, ал.1 за изплатени доходи по извънтрудови правоотношения. Подробна информация за необходимите действия по изготвяне на справката може да намерите в инструкция „Изготвяне на справка по чл.73, ал.1„ на сайта на ОмегаСофт. Инструкцията може да бъде намерена и в папка Omeks2000\bin\Documentation на инсталацията на Омекс®2000.
– Болнични – в случаи на втори болничен или последващ без прекъсване след първият, който е започнал непосредствено след Самоотлъчка или Неплатен без трудов стаж, в приложение 9, в т.1  се посочва че лицето не е осигурено и в т.8  се посочва, че осигуряването е прекъснато.
Пример: Служител работи по 5-дневна работна седмица. В самоотлъчка е на 02.01.2020 г. Представя  болничен лист от 03.01.2020 г. до 06.01.2020 г. След него представя втори болничен (продължение) от 07.01.2020 г. до 10.01.2020 г. В този случай в Приложение 9, и за двата болнични листа в т.8 ще е отбелязано прекъсване на осигуряването на 02.01.2020 г.
– Модул Заплати – във връзка със случаи на отхвърляне на записи за Декларация 1 и според изисквания на НАП и НОИ, калкулираният минимален осигурителен доход при СИРВ над 1 месец според чл.1, ал.10 от НЕВДОВ е не по-малък от стандартния месечен минимален осигурителен доход. Промяната се прилага от версия от 4.1.5 и месец от януари 2020 г. нататък.
– Документи – Добавен е образец на Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ за 2020 г. След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.1.5 и стартиране на програмата, се отваря прозорец за Разархивиране на образци със списък на новите и обновени документи. Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи → Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.1.5 с наименование NEWTEMPLATES_415.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията Omeks2000.
Припомняме, че образецът на служебната бележка за доходи по трудови правоотношения по чл.45, ал.1 е един, както за напуснали/напускащи служители, така и за работещи към 31.12.

Повече информация може да намерите в „Какво ново„.

31 януари 2020 г.

Промени и новости във версия 4.1.4
(10.01.2020 г.)

 Oтразени са промените в осигурителните параметри за 2020 г.:

    • МРЗ от 01.01.2020 г. – 610 лв. (ПМС № 350 от 19.12. 2019 г.)
    • Минимални осигурителни доходи  и процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности, съгласно  Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО; 
    • Увеличен е минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за 2020 г. от 560 лв. на  610 лв.
    • Увеличен е минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 лв. на 420 лв.;
    • Запазва се максималния осигурителен доход за всички осигурени лица в размер  на 3000 лв.;
    • Запазва се размерът и разпределението на осигурителните вноски за фондовете „Пенсии“, „ОЗМ“, „Безработица“ и за „ДЗПО“.
    • Запазва се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО за 2020 г. – 380 лв.
    • Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2020г. се запазва в размер 8 на сто.

ВАЖНО: За да се извърши актуализацията в осигурителните параметри  е задължително в меню „Настройка” – „Класове професии”, „Общи параметри” и „Осигурителни конфигурации”  да се натисне бутон <Инициализация>.

–  НКПД 2011 – Отразени са промените в НКПД в сила от 01.01.2020 г. Промяната се състои в нови длъжностни наименования, както и в длъжности с променени наименования. За да се отразят промените е необходимо от меню „Настройка“ -> „Номенклатури“ -> „Професии по НКПД” чрез бутон <Изтриване на списъка> първо да се изтрие списъка. След това от бутон <Импорт> да се посочи и импортира файл NKPD2020_01 Import.txt, който се намира в BIN-директорията на инсталацията на Омекс®2000. Конкретните промени в длъжностите може да видите в самата заповед Заповед № РД01-815/ 23.12.2019 г.

– E-mail център – добавена е настройка, която дава възможност за избор, къде да се съхраняват прикачените към изпратените имейли документи. Настройката се намира в меню “E-mail център”, страница „Общи параметри“. Възможностите за избор на тип  съхранение са: в базата данни или във файловата система.

Повече може да прочетете в „Какво ново„.

10 януари 2020 г.

Работно време на 23 декември

Уважаеми клиенти и партньори,

На 23 декември 2019 г. работното време на ОмегаСофт приключва в 12:30 ч..

Ще Ви помолим да отправяте запитванията си към e-mail: omekssupport@omegasoft.bg, като ще Ви отговорим при първа възможност.

Весело посрещане на коледните празници!

Екипът на ОмегаСофт

23 декември 2019 г.

Промени и новости във версия 4.1.3
(19.12.2019 г.)

– Документи – добавени са образци на годишните служебни бележки за ДДФЛ по чл.45 за 2019 г. (обн. в ДВ бр.94/29.11.2019 г.).  След  обновяване на Омекс®2000 към версия 4.1.3 и стартиране на програмата, се отваря прозорец за Разархивиране на образци със списък на новите и обновени документи. Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи > Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.1.3 с наименование NEWTEMPLATES_413.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията Omeks2000.
Образците са както следва:
Модул Заплати:
– СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ 2019 г
Модул Хонорари:
– СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 35 от ЗДДФЛ 2019 г. (по чл.45,ал.7)
– СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 45, ал.5 от ЗДДФЛ 2019 г.
– Сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ + сл.бележка
Забележка: Образецът на служебната бележка за доходи по трудови правоотношения (чл.45, ал.1) е един, както за напуснали/напускащи служители, така и за работещи към 31.12, за които работодателят e основен и е извършил годишно преизчисление.

– Отразена е промяната на почивните и официалните дни през 2020 г.,  както следва:
 – 17,18,19,20 април – Великденски празници
 – 25 май  (понеделник) – почивен за 24 май (неделя)
 – 7 септември (понеделник) – почивен за 6 септември (неделя)
 – 28 декември (понеделник) – почивен за 26 декември (събота)
ВАЖНО: За отразяване на промените е задължително в меню „Настройка” – „Основен календар” да се натисне бутон „Инициализация“ .

– Е-mail център – в Администратор ->Права по менюта ->Сервиз са добавени за избор следните менюта:
„Преглед на изпратени e-mail-и“ –  страница “Изпратени e-mail” в меню Е-mail център;
„Редактиране на фирмени настройки за e-mail“ – страница “Настройка за фирмата“ в меню Е-mail център;
В допълнение в основната лента с бутони е  добавена икона за бърз достъп до меню „Е-mail център“.
До версия 4.1.2 права върху меню E-mail център имаха само потребители, които са администратори. Това се запазва и след актуализиране към версия 4.1.3. Чрез новите подменюта се дава възможност за задаване на права за E-mail център и на потребители, които не са администратори.

– Видимостта на ЕГН/ЛЧН на длъжностните лица в регистрация на холдингови звена зависи от избраното право за достъп и обработка на данните за ЕГН/ЛНЧ  от меню „Сервиз“ – „Администратор“ – „Права по менюта“ – „Служители“.

19 декември 2019 г.

Работно време на 27 и 31 декември 2019 г.

 
Уважаеми клиенти и партньори, 

27 и 31 декември 2019 г. са неработни дни за офиса на ОмегаСофт.

Ще Ви помолим да отправяте запитванията си към e-mail: omekssupport@omegasoft.bg, като ще Ви отговорим при първа възможност. 

Пожелаваме ви весело посрещане на празниците!

Екипът на ОмегаСофт. 

17 декември 2019 г.


Промени и новости във версия 4.1.2
(27.11.2019 г.)

– Модул Заплати – с версия 4.1.2 може да се извършва годишно преизчисление на ДДФЛ за 2019 г. За 2019 г. доходите от други работодатели се въвеждат отделно за всеки източник (Булстат),  чрез бутон „Добавяне“.
Отваря се форма с полета за попълване.
 Полета ЕИК/служебен номер, Тип иден. номер, Име на организация са задължителни за попълване. По подразбиране на вид доход се зарежда код „101“. При условие, че лицето е получило доход по друг код (102 или 103) трябва да се избере от списък.
След въвеждането им, в лявата част доходите от други работодатели се визуализират и не са достъпни за редактиране. След добавяне, редакция или изтриване се извършва преизчисление на сумарните данни за доходи за данъчната година.
Не се допуска въвеждане на данни за един и същ Булстат и вид доход за едно ЕГН за текущата данъчна година повече от един път.
Чрез бутон „Печат“ е добавена възможност за разпечатка на въведените данни.
Справка за въведени доходи от други работодатели, може да се изготви от меню „Документи“ – „Таблици“, като от секция „Данни за заплата“ се изберат елементи.
Повече информация може да намерите в инструкция  „Годишно преизчисляване на ДДФЛ“ (секция „Практическа документация“)  в сайта на ОмегаСофт.

Важни забележки:
• За вече въведени данни за доходи от други работодатели, след актуализация с версия 4.1.2, тези данни се конвертират в един служебен запис по Булстат с девет нули.
Задължително е чрез бутон „Редакция“ да се попълнят ЕИК (Булстат), тип идентификатор, име на организацията. Ако са били въведени доходи за повече от един работодател, те трябва да бъдат въведени отделно за всеки източник ЕИК (Булстат).

• Добавен е образец на годишна служебна бележка ДДФЛ за 2019 г. с миналогодишен формат с наименование „СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ за 2019 г.(СТАР ФОРМАТ)“. След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.1.2 и стартиране на програмата, се отваря прозореца за Разархивиране на образци със списък на обновените документи. Тъй като се очаква приемане и обнародване на нови образци на годишни служебни бележки за доход за 2019 г., препоръчваме използване на образеца само за справочни цели!

Изготвянето на справки по чл.73, ал.1 и чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ, както и нови образци на годишни служебни бележки за доход за 2019 г. по трудови и извънтрудови възнаграждения, ще бъде реализирано в следващи версии на Омекс®2000, след тяхното приемане и обнародване!

27 ноември 2019 г.

Промени и новости във версия 4.1.1
(31.10.2019 г.)

– Променен е механизмът за активиране на Омекс®2000, като активирането ще става автоматично при първото стартиране след инсталиране на нова версия от 4.1.1 нататък. При първото активиране ще Ви е необходим Вашият клиентски номер, който представлява първите 8 цифри от името на последния изпратен Ви ключ.
– Прегрупирани са настройки и опции в меню „Общи параметри“ на Омекс®2000, както следва:
    – „Общи“ – нормативно определени параметри и стойности, както и опции които имат отношение с действия при месечно приключване;
    – „Изчислителен механизъм“ – опции и настройки, които касаят изчислителния механизъм на Омекс®2000;
    – „Поведение“ –  настройки и опции, които имат отношение с различно поведение на системата;
Страниците  „Номериране“ и „Лични данни“ са непроменени.
В меню „Общи параметри“ са преместени и настройките, намиращи се до версия 4.0.9 в Омекс Интегратор – „Настройки на Омекс сървър“ – таб „Изчисления“. От версия 4.1.1 те  могат да бъдат задавани за всяка фирма отделно.

– Документи за НОИ – добавена е възможност за избор на дата на завеждане на болничния при работодателя, която да излиза автоматично при добавяне на документ за НОИ или пренос към НОИ от екран „Отсъствия“. За целта, в меню „Настройка“ – „Общи параметри“, таб „Поведение“ е добавено ново поле „Дата на завеждане на болничния“. Възможностите за избор са както следва:  Първо число на текущия месец,  Последно число на текущия месец,  Текуща дата на системата.
Забележка: След актуализиране на версията по подразбиране в полето е избрано – „Първо число на текущия месец“.  Потребителят може да избере някоя от другите опции за дата, след което да запише промените с бутон „Запис“.

– Модул Заплати – добавен е автоматичен анализатор за въведени некоректни данни, водещи до некоректно изготвяне на Декларация 1, Декларация 6 или липса на синхронизация между тях. Грешките може да се дължат на:
    • неправилно редактиране или добавяне на персонални данни – данни за заплата, общи данни, начисления, удръжки, отсъствия и др.;
    • некоректна групова операция;
    • некоректни данни, постъпили след импорт на данни;
След получаване на съобщение за грешка некоректността следва да се отстрани от потребителя, в противен случай не може да се извърши никакво пресмятане, както и да се изготви документ или експорт на данни!
Подробно описание може да намерите в инструкция „Грешки при некоректни данни за Д1“ на сайта на ОмегаСофт.
Добавена е настройка, която позволява изключване на механизма за проверка на валидност на данни. Настройката се намира в меню „Общи параметри“ – „Изчислителен механизъм“ с име „Изключване на проверка на валидност на данни за Д1“. НЕ се препоръчва изключването на тази настройка, освен при изрична инструкция от ОмегаСофт, тъй като това може да доведе до некоректно изготвяне на Декларация 1, Декларация 6 или липса на синхронизация между тях! След извършване на месечно приключване, ако тази настройка е маркирана от потребителя (т.е. проверката е изключена), автоматично ще бъде включена.
– Модул Заплати – В Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация,  чл.26, ал.4 гласи: “При прекратяване на правоотношението среднодневният размер на паричното обезщетение за компенсиране на неизползваните дни платен годишен отпуск се определя от размера на основната месечна заплата, определена на служителя към датата на прекратяване на правоотношението, и средномесечния брой на работните дни за съответната година“.
Отделно чл.2 на същата наредба гласи: “Наредбата се прилага за служителите по служебно и по трудово правоотношение в държавната администрация”.
Досега прилаганите алгоритми в стандартни пресмятания „7.Неизползуван отпуск„  и  „37.Неизползв.отп.-автомат.дни“ изчисляват по чл.26, ал.4 на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (средномесечни работни дни) само за държавни служители (код НОИ = 5).
При наличие на служители с трудови правоотношения в държавната администрация, за правилното изчисляване на техните обезщетения за неизползвани отпуски следва да се създадат  нови разплащателни пера с характер „23.Неползван отпуск“ и със стандартни пресмятания, както следва:
              48. Неизползуван отпуск-служител в ДА
              49. Неизп.отп.служит.ДА-автомат.дни

За държавни служители могат да се ползват както досегашните, така и новите  пресмятания. Новите стандартни пресмятания са добавени автоматично при създаване на нова база.
– Модул Заплати – добавена е възможност в меню „Суми“ на служителя, да се визуализират дните по отсъствия с нулева стойност (болнични, неплатени отпуски и т.н.). За целта в меню „Настройка“ – „Разплащателни пера“ за секция „Отсъствия“ е добавена опция „Показване в екран „Суми“ и при нулева стойност“.

31 октомври 2019 г.

Предстоящо увеличение на цените

 
Уважаеми клиенти,

ОмегаСофт ООД Ви информира за предстоящото увеличение на цените за закупуване на лицензи и на цените на абонаментни и консултантски услуги, влизащо в сила от 01.09.2019 г.

Новата ни ценова листа можете да видите на следния линк – https://www.omegasoft.bg/Portals/1/PriceList/CenovaLista–2019.pdf

С влизането в сила на новата ценова листа, тя ще бъде публикувана в уеб сайта ни – https://www.omegasoft.bg/omeks2000/prices

Тази корекция – първата ни от 2014 г. насам – е наложителна и цели да компенсира динамично увеличаващите се разходи за инфраструктура и експертиза. Или, казано в прав текст – цените на ползваните от нас IT услуги ежедневно растат (вземете за пример Майкрософт и търговците на хардуер и облачни услуги), а все по-агресивното навлизане на чуждестранни фирми на българския пазар безмилостно „краде“ доказани специалисти, предлагайки им висок стандарт и високо заплащане. Та, така – искаме да продължим да предоставяме най-добре реализирания софтуер и да задържим своите доказали се с години качествени служители, за което са ни необходими по-високи приходи.

Знаем, че това писмо може би звучи прекалено лично, но предпочитаме да сме откровени, вместо да подхождаме императивно и да оставяме лош привкус у своите клиенти.

Благодарим Ви за лоялността, партньорството и съвместните успехи!
Както винаги сме казвали – ОмегаСофт съществува благодарение на своите клиенти.

С пожелания за дългогодишно полезно сътрудничество,

Благун Калчев, Веселин Гергинов  и Томислав Попов,
управители на ОмегаСофт ООД

За контакт с нас:
имейл: sales@omegasoft.bg
телефон: +359 2 439 68 62

Контакти с дистрибуторската ни мрежа:
https://www.omegasoft.bg/dealers

14 август 2019 г.

Промени и новости във версия 4.09 от 07.08.2019 г.

– Актуализирано е придружителното писмо при генериране на болнични към НОИ в сила от 01.07.2019 г. (Приложение 12, към чл.16, ал.1);
– Отстранен проблем с импорт на разплащателни пера (2.3) при използване на опция  „по идентификатор, зададен във файла“;
– Отстранен проблем с липса на номерация на редовете при генериране на таблица, в която е  маркирана опция  „Експортна таблица“ ;
– Отстранен проблем с грешка при генериране на бюджетни експорти, когато регистрацията на фирмата е по ЛНЧ;
– Отстранен проблем с осигурителен доход при генериране на Декларация 1 за повече от 12 месец назад и попълнен друг осигурителен доход;
– Отстранен проблем с перо „ФРЗ от предх. месеци“ при две стари отсъствия плътно едно след друго, при които трябва да се отделят 3 дни от работодателя;
– В Импорт на данни (прост) е добавена възможност за търсене на тип данни за импорт.

07 август 2019 г.

Промени и новости във версия 4.0.9
(18.07.2019 г.)

– Документи за НОИ  2019 г. – отразени са промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (приети с Постановление № 117 от 15.05.2019 г., обн., ДВ бр.40/17.05.2019 г.), влизащи в сила от 01.07.2019 г.
 С промените се дава възможност за посочване на лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Accont Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българска народна банка (БНБ), за изплащане на парични обезщетения и помощи. Отпадат полетата за BIC и име на банка в изходните файлове за НОИ, при деклариране или промяна на банкова/платежна сметка;
 – Актуализирани са номерата на обстоятелствата съгласно новата спецификация в Приложение 9, 10 и 11;
 – Променена е структурата на файловете с данни за удостоверение Приложения 9, 10 и 11;
– Модул Заплати – Документи:
– Актуализирани са образците на приложенията и декларациите за временна нетрудоспособност и майчинство от 01.07.2019 г.;
– Добавен е нов макет на фиш Word, в който се визуализират осигурителните вноски работодател и осигурено лице по месеци, в случаи на стари отсъствия и промени за минал месец. Макетът е с наименование „Фиш Word с помесечни осиг.“;
– Добавен е нов макет за извеждане в Word, на служебна бележка за теглене на кредит от банка за 12 месеца. Макетът е с наименование „Сл.бележка за теглене кредит от банка 12 м.“ ;
След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.0.9 и стартиране на програмата, се     отваря прозорец за Разархивиране на образци със списък с документите (макети). Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи -> Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.0.9 с наименование NEWTEMPLATES_409.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията на Omeks2000.

18 юли 2019 г.