В сила от 1 октомври 2022 г.

Омекс® 2000 Professional

Омекс® 2000 обслужва и автоматизира дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане. Софтуерът напълно обезпечава необходимия за всяка компания документооборот, генерира всички необходими файлови формати за представяне пред държавните и банкови институции, комуникира с други софтуери (счетоводни, ERP и др.) чрез импорт и експорт на файлове. Системата позволява работа с необходимия за компанията брой потребители и брой фирми (бази), като гарантира сигурността на данните и контролира зададените на потребителите нива на достъп до информация и функционалности.

715

Омекс® 2000 Light

Възможност за обработка на данните за заплати и личен състав за три юридически лица с до 30 служители, управление на правата на достъп на операторите на системата, следене на видовете отсъствия, бърз и лесен достъп до данните от вече приключените месеци,  интерфейс с финансови системи.

305

Омекс® 2000 Хонорари

Омекс® Хонорари позволява пълна автоматизация на процеса по обработка на данните за наетите лицата и изплащане на суми по граждански договори. Обхванати са всички видове граждански договори съгласно действащото законодателство, независимо от основанието и периода на гражданския договор. Няма ограничения за броя на наетите лица или броя на договорите на едно лице. Модулът обработва и генерира всички видове документи, свързани със сключването, изплащането и отчитането към държавните институции на граждански договори.

235

Омекс® 2000 ТАКСА

Система за обработка на касови плащания, подходяща за детски градини, училища, спортни клубове,професионални домоуправители, земеделски производители и много други.

125

 Омекс® ПОРТАЛ

Порталът предоставя възможност за ефективно проследяване и управление на отсъствията на служителите.

Порталът за потребителски услуги към „Омекс® 2000” е уеб базиран self service модул. Чрез него служителите самостоятелно подават своите заявления за ползване на различни видове отпуск, проследяват дали заявленията са одобрени или отхвърлени от заместник и ръководител,  проследяват наличните и изчерпаните си отпуски. Всяка стъпка от процеса по придвижване на молбите за отпуск е съпроводена с известяване по имейл на участващите. Мениджмънтът на компанията има възможност да изготвя разнообразни справки за отсъствията на служителите по различни критерии и в различни формати.

Порталът работи интегрирано с Омекс® 2000 и използва неговата база данни, без да променя начина на работа с него. Порталът поддържа отделни бази данни (фирми) с индивидуални настройки. Правата на достъп както до самия модул, така и до нивата на информация в него, се дефинират индивидуално за всяка фирма, в съответствие с нейните стандарти за информационна сигурност, с йерархичната ѝ структура и със специфичните ѝ изисквания. За администрирането на Портала е необходим модул „IT Одит“.

Електронно досие към Омекс® ПОРТАЛ

С модул „Електронно досие“ подписвате документи с електронен подпис.

Електронното подписване на документи оптимизира документооборота, улеснява комуникацията и намалява разхода на хартия. Електронното досие позволява съхранение както на електронно подписани документи, така и на документи, които не изискват подпис, но са необходими за администрирането на човешкия ресурс.

Благодарение на партньорството на “ОмегаСофт” ООД с “Борика” АД, подписването на електронни документи в модул “Електронно досие” може да се извършва както с Квалифициран електронен подпис (КЕП), така и с Облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП).

395*

* В цената не са включени КЕП и/или ОКЕП.

Омекс® АТЕСТАЦИИ

Модулът дава възможност на потребителите сами да създават атестационни форми съгласно техните индивидуални изисквания. Множеството филтри, с които разполага приложението, позволяват провеждане на атестационни кампании в различно време и към различни таргетирани групи служители. Разнообразието от скали за оценяване, които могат бъдат приложени към всеки въпрос във въпросника, позволява прецизност в оценяването на представянето. Това повишава обективността и допринася за добиването на максимално реална представа за качествата и възможностите на всеки атестиран. Модулът работи с базата данни на Омекс® 2000. Реализиран по този начин, той улеснява работата на отдел “Човешки ресурси”, които по всяко време ще разполагат с актуална информация за принадлежността на служителите към отдели и за настоящите ръководители на отдели. Модул “Атестации” се достъпва през индивидуален за всяка компания уеб адрес.

ИТ Одит

Модул „ИТ одит“ повишава нивото на информационна сигурност и позволява наблюдение и контрол върху достъпа до данни от потребителите на Омекс® 2000. Чрез него се задават изисквания към сложността и регулярната промяна на паролите на потребителите.

Чрез модул „ИТ одит“ се управляват потребителските права за уеб модулите на Омекс® 2000, както и връзката с активни директории.

215

Изпращане на електронни документи

Изпращането на електронни фишове все повече измества познатото ни досега безкрайно разпечатване и раздаване на хартиени такива. Същото се отнася и до останалия документооборот. С модул „Изпращане на електронни документи“ можете директно през Омекс® 2000 да изпращате различни документи по имейл до служителите. Изпращането може да бъде както групово, до неограничен брой служители, така и индивидуално. Всеки документ е защитен с уникална парола и адресиран до конкретен получател. Изпращайте документите си по електронен път – лесно е, а е и екологично.

235

Импорт/Експорт на данни

Модулът позволява автоматизиран и ръчен импорт и експорт на данни от и към други системи.

235

Специализирани счетоводни експорти

Платформата позволява комуникация с ERP/счетоводни системи. Интеграцията се реализира по строго индивидуални за всяка компания параметри.

(Цената е за закупуване на модул. Допълнителните настройки се калкулират индивидуално.)

335

Синхронизация с АД

Модулът извършва синхронизация на данните в Активната директория и в Омекс® 2000. Подлежащите на синхронизация данни са организационната структура, потребителите на служителите, длъжностите на служителите и принадлежността към звена на служителите. Синхронизацията се реализира по строго индивидуални за всяка компания параметри.

665

Омекс® B-Ling

If your superior require documents and reports in English.

Модул Омекс® B-Ling изготвя изходните документи на системата (стандартни рекапитулации, списъци, ведомости, таблици и документи по образец) на английски език. Договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване могат да бъдат изготвяни и в двуезичен вариант.

235

Омекс® Commander Pro 

Омекс® Commander е надеждният помощник при необходимост от извършване на времеемки обработки или генериране на голям обем документи. Модулът автоматично извършва зададените му операции в посочено от потребителите време, както и да бъдат ръчно стартирани различни предварително зададени групи от справки. С негова помощ можете спокойно да се занимаете с изискващите Вашето специално внимание текущи задачи и задължения и да оставите отнемащите време рутинни и идентични операции да се извършат в извънработно за служителите време.

215

Щатно разписание

Бързо и лесно генериране на справочна информация към произволна дата за заетите/свободни щатни бройки.

225

Омекс®Базова заплата

Базова заплата се използва, когато има договаряне със служител, брутната заплата да не пада под определена сума, приета за базова. Модул „Базова заплата“ дава възможност към брутната заплата да се изчисли доплащане, с което общата сума на брутната заплата да е равна на фиксираната базова.

115

Компенсиране на данъци

Модулът спестява ръчното пресмятане чрез формули и системи и автоматично изчислява дължимите данъци и осигуровки при договорено нетно възнаграждение.

115

Връзка с пропускна система

Модулът свързва  Омекс® 2000 със съществуващата в компанията система за контрол на достъп. Интеграцията се реализира по строго индивидуални за всяка компания параметри.

475

Производство

С модул „Производство“ лесно пресмятате заплатите по бригади, по сменни графици, по детайли, според заработка и по всякакви производствени критерии.

235

Нови разработки

Допълнителна база данни

Възможност за обработка на данните за допълнително юридическо лице.

30

Клиентски лиценз

Позволява едновременна работа на още един потребител.

30

Омекс® Profesional

Гаранционна поддръжка-12 месеца

Безплатно

Омекс® Light

Гаранционна поддръжка-12 месеца

Безплатно

Омекс® Хонорари

Гаранционна поддръжка-12 месеца

Безплатно

Годишен абонамент Връзка с пропускна система

Нормативна поддръжка

195

Годишен абонамент Допълнителна база данни

Нормативна поддръжка

30

Годишен абонамент Изпращане на електронни документи

Нормативна поддръжка

75

Годишен абонамент Импорт/Eкспорт на данни

Нормативна поддръжка

165

Годишен абонамент ИТ Одит

Нормативна поддръжка

105

Годишен абонамент Компенсиране на данъци

Нормативна поддръжка

45

Годишен абонамент Клиентски лиценз

Нормативна поддръжка

30

Годишен абонамент Омекс® ПОРТАЛ

Нормативна поддръжка

Годишен абонамент Омекс® Атестации

Нормативна поддръжка

Годишен абонамент Омекс® 2000 Professional

Нормативна поддръжка

305

Годишен абонамент Омекс® 2000 Light

Нормативна поддръжка

165

Годишен абонамент Омекс® 2000 Хонорари

Нормативна поддръжка

145

Годишен абонамент Омекс® 2000 Кадри

Нормативна поддръжка

85

Годишен абонамент Омекс® 2000 Commander Pro

Нормативна поддръжка

65

Годишен абонамент Омекс® 2000 ТАКСА

Нормативна поддръжка

125

Годишен абонамент Производство

Нормативна поддръжка

105

Годишен абонамент Синхронизация с АД

Нормативна поддръжка

165

Годишен абонамент Специализирани счетоводни експорти

Нормативна поддръжка

155

Годишен абонамент Омекс® 2000 B-Ling

Нормативна поддръжка

75

Годишен абонамент Щатно разписание

Нормативна поддръжка

75

Консултантски услуги в офис – поддръжка/внедряване
на започнат астрономически час

60

Дистанционни услуги по поддръжка
на започнат астрономически час

40

Експресни услуги – до 24 часа*
на започнат астрономически час

120

Консултации на клиенти с прекъсната абонаментна поддръжка

на започнат астрономически час

120

Обслужване на клиенти със специфична структура и/или система на заплащане

Договори за преференциално обслужване
Телефонни консултации

Безплатна**

Отключване при забравена парола

За клиенти от офиса на ОмегаСофт

25

За клиенти с прекъсната абонаментна поддръжка

75

Прехвърляне на лиценз

Административна такса

65

 
Пълно счетоводно и ТРЗ обслужване

*Експресните услуги до 24 часа се предоставят при наличието на свободен ресурс.
**Телефонните консултации са предназначени за подсещане или насочване на клиента при експлоатация на продуктите ни в рамките на 5-10 минути. Добре е, преди да прибегне до тях, клиентът да е потърсил нужната му информация в документацията, помощната информация или форума на продукта. Обръщаме внимание на това, защото нашето желание е тази услуга да бъде достъпна за всички наши клиенти, а не само за тези, които са се свързали в момента с дежурните ни консултанти. Когато в хода на телефонната консултация нашият експерт установи, че изложеният от клиента казус не може да бъде разрешен по този начин, за разрешаването му трябва да преминем към платена услуга, при която да получим достъп до данните на клиента. Това става или чрез заявка, или чрез системата ни за обмен на лични данни.