ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Моля, прочетете лицензионното споразумение за ползваните от Вас продукти на ОмегаСофт ООД. 

Със зареждането на продукт от уеб сайта на ОмегаСофт ООД, Вие приемате условията на лицензионното му споразумение.

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА ОМЕКС® 2000

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА ОМЕКС® 2000 – за печат

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА ОМЕКС® 2000

 

РАЗДЕЛ 1. ДЕФИНИЦИИ

1.1. ОМЕГАСОФТ ООД – Разработчик в областта на софтуерните решения за автоматизиране дейността по управление на персонала, създаващ, развиващ, внедряващ и интегриращ софтуерни системи за управление на персонал и ТРЗ.

1.2. КЛИЕНТ – Лице, заплатило продукт и/или услуга на ОмегаСофт ООД срещу издадена от ОмегаСофт ООД фактура или касова бележка.

1.3. ОБЩИ УСЛОВИЯ – Настоящото Лицензионно споразумение за използване на софтуерната система Омекс® 2000.

1.4. СОФТУЕРНА СИСТЕМА/СИСТЕМА/ЛИЦЕНЗИРАНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ – Интегриран софтуерен продукт за управление на човешките ресурси от фамилията „Омекс®”.

1.5. ОСНОВЕН ЛИЦЕНЗ – Софтуерен продукт от фамилията „Омекс®”, чийто функционалности могат да се разширяват чрез добавяне на модули, създадени с това предназначение

1.6. КЛИЕНТСКИ ЛИЦЕНЗ – Правото на Клиента да инсталира софтуерната система или части от нея (модули) на определен брой компютри, свързани със сървър.

1.7. СЪРВЪРЕН ЛИЦЕНЗ – Правото на Клиента да инсталира софтуерната система или части от нея (модули) на един компютър/сървър, към който могат да бъдат свързани други компютри.

1.8. КОНКУРЕНТНО ПОЛЗВАНЕ – Едновременно работещи със софтуерната система клиентски инсталации (потребители).

1.9. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР – Договор между ОмегаСофт ООД и Клиент, отнасящ се до закупуването на софтуерни лицензи, внедряване, абонаментно обслужване, приоритетно обслужване, както и до други конкретно договорени споразумения между страните.

1.10. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ –  Цялата информация, осигурена и поверена от Клиента на ОмегаСофт ООД, както и от ОмегаСофт ООД на Клиента, при или по повод изпълнението на настоящото лицензионно споразумение или отделен индивидуален договор.

1.11. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СИСТЕМАТА – Всички документи, отнасящи се до правилата за работа със Системата (ръководството на потребителя/user guide), актуалните за Системата софтуерни и хардуерни изисквания, настоящото лицензионно споразумение, както и всички документи, закрепящи отношенията между ОмегаСофт ООД и Клиента.

1.12. НОРМАТИВНИ ИЗМЕНЕНИЯ – Промени в нормативната база (законова и подзаконова), регулираща обществените отношения, обект на работата със Системата.

1.13. СЕРТИФИЦИРАНИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – Лица, обучени по програма на ОмегаСофт ООД, положили успешно изпит, удостоверяващ умения за поддръжка на Системата.

1.14. ВНЕДРЯВАНЕ  – Многоетапен процес, включващ продуктова инсталация, както и последващи софтуерни и хардуерни настройки, въвеждане на данни и други допълнителни дейности, изпълняващи изискванията, относно необходимия на клиента начин на експлоатация на системата Омекс® 2000.

1.15. АКТУАЛНА ВЕРСИЯ НА СИСТЕМАТА – Текущо публикуван на сайта на ОмегаСофт инсталационен пакет на Системата.

 

РАЗДЕЛ 2. ЛИЦЕНЗИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящото лицензионно споразумение представлява общи условия за използване на софтуерните продукти от семейството на ОМЕКС® 2000, създадени от ОмегаСофт ООД и урежда отношенията между ОмегаСофт ООД и Клиента, възникващи по повод на посочените продукти.

2.1.1. Със заплащането на Софтуерната Система или част от нея (модул), Клиентът декларира, че е запознат с условията на настоящото споразумение и е съгласен с тях.

2.2. ОмегаСофт ООД предоставя възмездно на Клиента неизключителното право  на ползване на основни лицензи и модули към тях при следните лицензионни условия:

2.2.1. ОмегаСофт ООД запазва авторските си права върху софтуерната система, всички нейни модули и изменения;

2.2.2. Отстъпеното от ОмегаСофт ООД на Клиента право на неизключително ползване на софтуерната система е ограничено до територията на Република България;

2.2.3. Софтуерната система ОМЕКС® 2000 е неделима и с технически и функционални характеристики, описани в Документацията ѝ.

2.2.4. ОмегаСофт ООД се задължава да осигури достъп до версии на заплатените от Клиента продукти най-късно до края на работния ден, следващ деня на регистриране на направено от Клиента плащане.

2.2.5. Лицензионното възнаграждение е уговорено предварително и сумата му се отразява в проформата и/или фактурата за Софтуерната система, издадена от ОмегаСофт ООД

2.2.6. При извършено плащане по проформа-фактура ОмегаСофт ООД издава оригинална данъчна фактура, която в случаи без индивидуален договор между Страните, има сила на договор между ОмегаСофт ООД и Клиента при взаимно спазване условията на настоящото Лицензионно споразумение.

2.2.7. Клиентът е запознат предварително с техническите и функционални характеристики на Системата и е съгласен с тях.

2.2.8. Софтуерната система се използва само при пълно съответствие с актуалните за съответната версия софтуерни и хардуерни изисквания, за които Клиентът е информиран и с които е съгласен.

2.2.9. Клиентът употребява системата изцяло на собствена отговорност.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

3.1. Клиентът има право да:

3.1.1. зарежда Системата, да я изобразява върху екран, да я изпълнява, да я съхранява в паметта на компютрите си, като тези действия следва да са в рамките на целта, за която е придобито правото на ползване;

3.2. Клиентът се задължава:

3.2.1. Да не разпространява под никаква форма, пълно или частично, която и да е част от Софтуерната система и/или нейната Документация.

3.2.2. Да не предава или съобщава на трети лица данни, позволяващи възпроизвеждането на лицензираните софтуерни продукти.

3.2.3. Да не извършва промени в Системата без предварително писмено съгласие от упълномощен за това представител на ОмегаСофт ООД.

3.2.4. Да предостави на ОмегаСофт ООД контакти на служители, които:

3.2.4.1. експлоатират Системата

3.2.4.2. администрират Системата

3.2.4.3. отговарят за търговски решения относно Системата.

3.2.5. Да експлоатира предоставените програмни продукти в съответствие с тяхната документация и указания, дадени от ОмегаСофт ООД.

3.2.6. Да осигури софтуер и хардуер, на които да бъде инсталирана и конфигурирана Системата, съгласно изискванията, предоставени на Клиента с документацията.

3.2.7. С цел качествено изпълнение на консултантските услуги, осигурявани от ОмегаСофт ООД, да предоставя: изходни документи и данни от Системата, физически и/или отдалечен достъп до сървъра и клиентските машини, на които са или ще бъдат инсталирани и конфигурирани софтуерните продукти, както и да оказва навременно и достатъчно съдействие на ОмегаСофт ООД по повод изпълнението на настоящото споразумение.

 

РАЗДЕЛ 4. ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО (АБОНАМЕНТНО) ОБСЛУЖВАНЕ

4.1. Обслужването по този раздел се предоставя последователно в гаранционен и следгаранционен (абонаментен) период, както следва:

4.1.1. Гаранционният период на Системата обхваща период от 12 (дванадесет) месеца от придобиване на лиценза за предоставяне правото на ползване на Клиента от ОмегаСофт ООД.

4.1.2. Следгаранционното обслужване на Системата се осигурява при изтичане срока на гаранционното обслужване или изтичане на предходен следгаранционен период. За целта, клиентът заплаща на ОмегаСофт ООД такса за абонаментно обслужване. По желание, при подновяване периода на следгаранционното обслужване, страните могат да сключат договор.

4.1.3. Следгаранционният период е с дванадесетмесечен срок при начална дата – датата на изтичане на първоначалния гаранционен период или датата на изтичане на предходния следгаранционен период.

4.1.4. Следгаранционен период може да бъде с различен от посочения в 4.1.3 срок при индивидуално уговаряне на разсрочено плащане.

4.1.5. В случаите, в които Клиент заплати подновяване на следгаранционен период след неговото изтичане, то подновеният следгаранционен период се счита за започнал от датата на изтичане на предходния такъв, независимо от датата на заплащане.

4.1.6. Гаранционният срок на допълнително закупени модули следва гаранционният/следгаранционният период на придобития от Клиента основен лиценз, без значение от датата на закупуване на този модул.

4.2. Гаранционното и следгаранционното обслужване включва:

4.2.1. Актуализиране на Системата в съответствие с промените в нормативните актове, засягащи трудово-правните отношения. Срокът за актуализация е до 10 (десет) работни дни преди влизане в сила на нормативните промени. В случаите, в които нормативните промени влизат в сила по-рано от 20 (двадесет) работни дни след обнародването им в Държавен вестник, срокът за въвеждане на софтуерната система в съответствие с промените е до 10 (десет) работни дни от обнародването им.

4.2.2. Отстраняване на възникнали програмно-технически неточности в алгоритмите и функциите на Системата чрез осигуряване на нови версии на Системата или временни решения на възникнали казуси (workaround). Срокът за отстраняване е до 10 (десет) работни дни от получаване на  уведомление от страна на Клиента, съдържащо достатъчно информация за инцидента, както и причините и условията, при които същият е възникнал;

4.2.3. Актуализиране на Системата при промени в нейни функционалности;

4.2.4. Осигуряване чрез интернет страницата на ОмегаСофт ООД на достъп до електронни копия на нормативни документи, публикувани от упълномощените за издаването им институции (НОИ, НАП, МТСП и др.), отнасящи се до дейности, извършвани от ОмегаСофт ООД и/или Системата.

4.2.5. Безплатен достъп до съдържанието на уеб сайта и форумите на ОмегаСофт ООД;

4.3. При нарочен индивидуален договор с Клиента, ОмегаСофт ООД предоставя консултантски или инженерингови услуги с конкретни задания и срокове.

4.4. ОмегаСофт ООД се задължава да изпълнява своите задължения с необходимата грижа и според съвременните изисквания и технически постижения в областта на информационните технологии. В установените срокове, отстраняването на несъответствия в Софтуерната система, както и отразяването на нормативни промени, се извършва без да се нарушава целостта на системата, основните и функционални възможности и правилното ѝ функциониране съгласно Документацията ѝ.

4.5. Обслужването се извършва от квалифицирани служители (консултанти) на ОмегаСофт ООД съгласно Регламента за предоставяне на услуги, публикуван на сайта на ОмегаСофт ООД.

4.5.1.  Обслужване може да се осигурява и чрез възлагане на сертифицирани подизпълнители.

4.6. За продуктите „Омекс®” Стартер не се предлага консултантско обслужване.

4.7. По време на гаранционния/следгаранционния период Клиентът се задължава да не допуска извършването на действия по текуща поддръжка от лица, които не са сертифицирани, изрично упълномощени или писмено одобрени от ОмегаСофт ООД.

4.8. По време на абонаментното обслужване остават в сила всички права и задължения на страните, установени в настоящото лицензионно споразумение.

4.9. В рамките на гаранционния/следгаранционния срок Клиентът е длъжен при възникнали софтуерно-технически несъответствия в алгоритмите и функциите на предоставената система:

4.9.1. Незабавно да уведомява по електронен път ОмегаСофт ООД;

4.9.2. Да предоставя на ОмегаСофт ООД  информация, сведения и документи, които са му необходими за изпълнение на задълженията по този раздел;

4.10. Единствено в рамките на гаранционния/следгаранционния срок и при инсталирана актуална версия на Системата, Клиентът има право, според условията на този раздел, да иска от ОмегаСофт ООД  действия по:

4.10.1. Отстраняване на възникналите софтуерно-технически грешки в алгоритмите, включително и такива, които напълно не позволяват работа със системата;

4.10.2. Обновяване на Системата в съответствия с промените в нормативните актове.

 

РАЗДЕЛ 5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАНТСКИ И ИНЖЕНЕРИГНОВИ УСЛУГИ

5.1. При изрична уговорка ОмегаСофт ООД може да осигури допълнителни консултантски и инженерингови услуги, отнасящи се до:

5.1.1. Създаване на нови и/или допълнителни функционалности;

5.1.2. Внедряване на нови и/или допълнителни функционалности;

5.1.3. Премахване елементи на съществуващи функционалности;

5.1.4. Извършване на софтуерна и/или хардуерна миграция;

5.1.5. Обучение на персонал;

5.1.6. Предоставяне на консултантски услуги във връзка с работата със софтуерната система дистанционно или на място;

5.1.7. Осигуряване и поддръжка на хардуер;

5.1.8. Поемане на допълнителни гаранции и време за реакция във връзка с работата със софтуерна система;

5.1.9. Отстраняване на възникнали проблеми в рамките на предварително определен брой часове;

5.1.10. Изнасяне на дейността (аутсорсинг) на определени услуги;

5.1.11. Предоставяне на други услуги, за които страните са постигнали съгласие;

5.2. Всички допълнителни консултантски и инженерингови услуги се предоставят след конкретна заявка от страна на Клиента. ОмегаСофт ООД предварително консултира Клиента относно вида, обема и цената на допълнителните услуги, необходими за постигането на желания от Клиента резултат.

5.3. Ако заявката на Клиента посочва достатъчно ясно параметрите на консултантските и инженеринговите услуги, техните цени се определят въз основа на ценовата листа на ОмегаСофт ООД, която е поместена на неговата интернет страница. Срокът на плащане в тези случаи е до три дни от предоставяне на услугите при представяне на данъчна фактура от ОмегаСофт ООД.

5.4. Въз основа направената заявка, ОмегаСофт ООД представя на Клиента оферта, в която се описват вида на допълнителните консултантски и инженерингови услуги, тяхното количество, място на предоставяне, цена, начин и срок на плащане.

5.5. Договор за предоставяне на допълнителни консултантски и инженерингови услуги е наличен във всеки един от следните случаи:

5.5.1. Оферта от ОмегаСофт ООД, отправена до Клиента, и насрещно съгласие, изразено писмено или чрез частично/цялостно плащане на посочената цена;

5.5.2. Заявка от Клиента и съгласие на ОмегаСофт ООД, изразено писмено, чрез изпращане на фактура, на специалист или извършване на съответната услуга;

5.5.3. Подписване на изричен договор с конкретни заявки и цели.

5.6. Предоставянето на допълнителни консултантски и инженерингови услуги се извършва по един от следните начини:

5.6.1. Извършване на консултации по телефон, електронна поща или друг, подходящ начин без присъствието на специалист на ОмегаСофт ООД при Клиента;

5.6.2. Предоставяне на услуги чрез отдалечен достъп от офис на ОмегаСофт ООД към офис на Клиента;

5.6.3. Предоставяне на консултации на място при Клиента;

5.6.4. Предоставяне на техническо съдействие на място, чрез извършване на услугата от специалист на ОмегаСофт ООД.

5.7. Предоставяне на допълнителни консултантски и инженерингови услуги се удостоверява по един от следните начини:

5.7.1. Подписване на протокол между представител на ОмегаСофт ООД и Клиента;

5.7.2. Представяне на протокол с отчет за извършените услуги от ОмегаСофт ООД на Клиента, по който не е постъпило възражение от страна на Клиента;

5.7.3. Стартиране на новата/допълнителна функционалност;

5.7.4. Всякакво волеизявление от страна на Клиента, от което е видно, че същият е приел и/или е започнал да ползва крайния резултат на заявените от него допълнителни услуги.

 

РАЗДЕЛ 6. РЕЗЕРВИ.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. ОмегаСофт ООД не носи отговорност за функционални несъответствия и непланирано поведение на Системата, възникнали вреди за Клиента от работата на Системата, както и вреди, настъпили за Клиента при предоставяне на консултантски услуги по сключен договор, поради:

6.1.1. Експлоатация в разрез с правилата и задълженията, описани в лицензионното споразумение, документацията на Системата и неспазване на задължения по индивидуални договори между ОмегаСофт ООД и Клиента;

6.1.2. Експлоатация на продукт, който не е в гаранционен период или е без заплатено абонаментно (следгаранционно) обслужване по смисъла на раздел 4 от настоящите Общи условия;

6.1.3. Експлоатация на продукт, който по неопределен начин e модифициран без писмено одобрение на ОмегаСофт ООД относно извършваните модификации;

6.1.4. Неточности и/или несъвместимости при работата на хардуер или софтуер на други производители със Системата;

6.1.5. Несъответствие със софтуерните и хардуерните изисквания на Системата;

6.1.6. Неоторизиран достъп до Системата и/или компютрите, на които е инсталирана Системата, както и до сървъра, съхраняващ данните на Клиента;

6.1.7. Употреба и/или поддръжка на Системата от неупълномощени или необучени лица, както и от обучени лица, които са извършвали операции с продукта в нарушение на Инструкциите за потребителя;

6.1.8. Неоказване на съдействие и неизпълнение на указанията на ОмегаСофт ООД, както и отказ на Клиента да предостави физически/отдалечен (според уговорени условия) достъп, изходни документи и/или данни от Системата, необходими за извършване на услугите по абонаментното обслужване или допълнителни услуги;

6.1.9. Промени в нормативната база, настъпили след изтичане на дванадесетмесечния гаранционен/следгаранционен период, в случай че след изтичането на съответния период абонаментното обслужване не е подновено за следващ период;

6.1.10. Пожар, земетресение, наводнение и други непреодолими сили, актове на държавна власт, спиране или грешно функциониране на телекомуникационни, електрически и други, относими към работата на продукта, системи.

6.2. В случай, че Клиентът не плати в срок някое свое задължение, то той дължи неустойка в размер на 0,05% (нула цяло, нула пет процента) от дължимата сума на ден до пълно заплащане на дължимото, но не повече от 5% (пет процента) от възнаграждението, уговорено в индивидуален договор.

6.3. В случай, че без налични обективни причини, Клиентът  забави  плащане на свое задължение към ОмегаСофт ООД, дружеството може да откаже да изпълни свои задължения без да предоставя срок за изпълнение и без да се посочват мотиви за това. В случай на забавяне по настоящия член, продължило 20 или повече работни дни, Клиентът е длъжен да плати дължимото с неустойка в размер на 5% (пет процента) от възнаграждението по индивидуален договор.

6.4. Страните безусловно се съгласяват, че всички клаузи от лицензионното споразумение или индивидуален договор, в които се предвижда заплащане на неустойки, запазват действието си и обвързват страните и след евентуалното му прекратяване или разваляне поради неизпълнение на задължение, за което е предвидена неустойка.

6.5. ОмегаСофт ООД не отговаря за вреди, причинени поради незаконосъобразно събиране и обработване на лични данни от страна на Клиента и разполага с регрес спрямо Клиента, ако бъде осъден индивидуално или солидарно с него за такъв тип нарушение.

 

РАЗДЕЛ 7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. ОмегаСофт ООД се задължава да пази в тайна всяка информация, предоставена от Клиента или станала й известна при или по повод обслужването на лицензираната софтуерна система ОМЕКС® 2000. 

7.2. Конфиденциалната информация може да бъде използвана единствено за целите на лицензионното споразумение и индивидуалните договори, като всяка страна се задължава:

7.2.1. Да пази Информацията като строго поверителна, като полага за това дължимата грижа;

7.2.2. Да не използва, копира или съхранява информацията за друго, освен за целите на лицензионното споразумение и индивидуалните договори;

7.2.3. Да не извършва каквито и да било действия, които биха могли да застрашават поверителния характер на Информацията;

7.2.4. Да не разкрива, пряко или косвено и да не допускат разкриването на Конфиденциална информация на трети лица;

7.2.5. Да осигури спазването на задълженията по настоящия раздел от онези свои лица (работници, служители, представители, агенти, ръководители, професионални консултанти и други), които за целите на лицензионното споразумение и индивидуален договор изискват конфиденциална информация.

7.3. Задълженията за конфиденциалност не се отнасят за информация, която:

7.3.1. Вече е била известна на другата страна към момента на разкриването ѝ;

7.3.2. Правомерно е била придобита чрез трето лице;

7.3.3. Е станала публично достояние.

7.4. Задължението за конфиденциалност остава в сила безсрочно и не се погасява с прекратяването, развалянето, унищожаването или изпълнението на настоящото споразумение или индивидуален договор.

РАЗДЕЛ 8. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Настоящите Общи условия се предоставят от ОмегаСофт ООД на Клиента при сключване на индивидуален договор между страните и са достъпни на интернет-страницата на ОмегаСофт ООД.

8.1.1. С подписването на индивидуалния договор, страните потвърждават, че Общите условия са част от този договор и се съгласяват да спазват разпоредбите в тях.

8.2. При несъответствие между настоящото лицензионно споразумение и индивидуален договор между страните, разпоредбите на договора отменят съответните разпоредби от лицензионното споразумение само доколкото пряко им противоречат, като индивидуалните условия на договора се тълкуват в смисъла и духа на лицензионното споразумение.

8.3. Всички спорове, свързани със сключването, изпълнението или неизпълнението на лицензионното споразумение, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

8.4. За всички правоотношенията между страните във връзка с лицензионното споразумение е приложимо българското право.

8.5. Всички съобщения, които се изпращат между страните, трябва да бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена и при изпращането им по факс или e-mail.

8.6. Клиентът посочва писмено адрес за кореспонденция, както и имена, позиция, e-mail и телефон на лице за контакт във връзка с настоящото споразумение. Страната, която промени своя адрес е длъжна незабавно да уведоми другата страна, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени.

Координатите на ОМЕГАСОФТ ООД са:

София 1712, бул. „Ал. Малинов” 51, Метро Сити, ет. 6, офис А10

e-mail: office@omegasoft.bg, тел. +359 2 4396860, 070045654; факс: +359 2 4396865

Настоящото лицензионно споразумение е в сила от 03.02.2017 г.