ОМЕКС® 2000

Софтуер за работна заплата и човешки ресурси.