ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. Обхват

Целта на настоящата Политика за поверителност („Политика“) е да предоставим необходимата информация относно обработването на лични данни, което ОмегаСофт ООД („ОмегаСофт“, „Ние“), в качеството си на администратор на лични данни извършваме посредством интернет страницата www.omegasoft.bg („Уебсайт“)

Посредством Уебсайта ОмегаСофт предоставяме подкрепа и съдействие на нашите партньори и клиенти, публикуваме новини и полезна информация, поддържаме налична документация, инсталационни и практически инструкции относно нашите услуги и продукти, отговаряме на Вашите запитвания, както и предоставяме достъп на регистрирани потребители до определен набор от допълнителни услуги.

По отношение на лицата, заплатили или използващи продукти и услуги, осигурявани от ОмегаСофт, в допълнение на настоящата Политика приложение намират и Условия за обработка на лични данни от ОмегаСофт, доколкото тези лица не са предложили свои такива и страните съвместно не са ги приели писмено.

Полезна информация относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) може да бъде открита тук.

II. Информация относно администратора на лични данни

Наименование: ОмегаСофт ООД

Седалище: гр. София, ул. Руски воин“ № 4А;

Адрес на управление (офис): гр. София, ж.к. Младост, бул. Александър Малинов 51, вход А, етаж 6, офис А10;

Тел. номер: +359 2 439 68 60

Имейл адрес: office@omegasoft.bg

III. Информация относно надзорен орган

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: бул. ‘Проф. Цветан Лазаров’ №2, София 1592

Имейл адрес: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

IV. Лични данни. Дейности, цели и правни основания на обработване

Видът и обемът на обработваните лични данни са обусловени от процесите, във връзка с които ОмегаСофт ги събираме и използваме.

 1. Администриране на Уебсайта

ОмегаСофт използваме „бисквитки“ за администриране на Уебсайта, за анализ на неговата функционалност и употреба, както и за привеждане на съдържанието му в съответствие с Вашите предпочитания.

Като общо правило „бисквитките“ не съдържат лична информация. Въпреки това те могат да проследят и съхранят информация, която е резултат от действията на потребителите и/или от въвеждането ѝ от тяхна страна на Уебсайта: техническа и статистическа информация за посещенията на интернет страница, която може да включва адреса на интернет протокола (IP), продължителност на посещението, настройка на часови зони, видове и версии на браузъра, трафични и други данни, които сами по себе си не съдържат информация, която би могла да бъде свързана с конкретен посетител на Уебсайта.

Независимо дали сте регистриран наш клиент или посещавате за първи път Уебсайта ни, в обхвата на някои от използваните бисквитки и инструменти попадат всички посетители на Уебсайта, независимо дали същите са регистрирани или не.

Някои „бисквитки“ са необходими за правилното функциониране на Уебсайта, поради което не могат да бъдат деактивирани. Когато това обработване не е съществено необходимо, Уебсайтът съхранява и/или проследява „бисквитки“ след получаване на Вашето съгласие посредством интегрирания инструмент за управление на бисквитките. 

Повече информация относно използваните инструменти и „бисквитки“, целите за тяхната употреба, валидността им и др. може да бъде открита в Политиката за бисквитките.

 1. Заявяване на услуги

 С цел своевременна и квалифицирана подкрепа за своите клиенти и партньори, ОмегаСофт предлагаме богат избор от консултантски услуги – Консултации по телефон, Консултация в офиса на клиента, Консултация в офиса на ОмегаСофт, Дистанционни услуги, Експресни услуги Договори за услуги, Обучения и други.

2.1. Възникване и изпълнение на договор/и

 ОмегаСофт в качеството си на възложител/изпълнител, обработва лични данни на физически лица и/или на физически лица, представители на юридически лица, сред които данни:

 • имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец,
 • адрес, телефон, електронен адрес;
 • участие в/представителство/позиция в юридически лица;
 • банкова и финансова информация;
 • осигурителен статус, стаж, доход и др.;

Данните се обработват за целите на възникването и последващото изпълнение на договори по възлагане и произтичащите от тях законови задължения в областта на счетоводството, данъчното законодателство и гражданския оборот, мерки против изпирането на пари (когато е приложимо), както и за пряко свързани и съвместими цели, въз основа на легитимните интереси на ОмегаСофт, като например управление на договорните отношения (в тази връзка обработваме Ваш телефон и/или електронен адрес), както и при необходимост – установяване, упражняване и защита на правни претенции.

Отказът да бъдат предоставени горепосочените лични данни може да доведе до невъзможност да се сключим с Вас споразумение, съответно да изпълним вменените ни законови задължения възникнали в тази връзка

 2.2. Заявяване на консултантски услуги

Заявяване на услуги от страна на клиентите може да се осъществи по два начина. Когато решите да се възползвате от наличния на Уебсайта онлайн формуляр, събираме:

 • Имена
 • Телефонен номер
 • Адрес на електронна поща
 • БУЛСТАТ/ЕИК на организацията, която лицето представлява
 • Информацията, намиращата се в съдържанието на съобщението/запитването.

Алтернативно, при отправена заявка в свободен текст на нашия адрес на електронна поща: help@omegasoft.bg, събираме:

 • Имена;
 • Адрес на електронна поща;
 • Информацията, намиращата се в съдържанието на съобщението/запитването.

2.3. Заявка за обучение

Нашите обучения са насочени към развитие на компетентността и уменията на нашите клиенти за работа с Омекс® 2000. Когато решите да заявите участие в организирано от нас обучение, събираме следните лични данни:

 • Имена
 • Телефонен номер
 • Адрес на електронна поща

За да предоставим обучение, съответстващо на опита, квалификация и очаквания Ви и да изградим най-подходящия индивидуален подход, събираме и допълнителна информация относно опита Ви в работа с Омекс® 2000.

Горепосочената информация се обработва на основание предприемането на стъпки преди сключването на договор за услуги с ОмегаСофт.

 1. Регистрация на акаунт

Някои услуги на Уебсайта са достъпни единствено за служители и дистрибутори на ОмегаСофт, регистрирали свой акаунт в Уебсайта.

3.1. Система за обмен на лични данни

 С цел защита на информацията, обработвана посредством Омекс® 2000, ОмегаСофт разработихме специализирана система за обмен на файлове и управление на лични данни – Personal data manager (PDM). Системата осигурява получаване и изпращане на данни от клиенти през сигурна и криптирана връзка, която да осигурява проследяемост на получателите на информацията и надеждно съхраняване на данните.

Всеки наш клиент (юридическо лице), чрез някое от представляващите го лица, обявени в Търговския регистър, трябва да предостави на ОмегаСофт (на електронен адрес pdmuseradmin@omegasoft.bg, както и на хартиен носител в оригинал) надлежно попълнена декларация, съдържаща:

 • Имена на декларатора;
 • ЕГН на декларатора;
 • Качеството, в което представлява юридическото лице;
 • БУЛСТАТ/ЕИК на юридическото лице, което деклараторът представлява;

както и подробен списък на служителите на клиента (юридическото лице), оправомощени да контактуват с ОмегаСофт и да обменят лични данни с нас, посредством PDM системата, съдържащ:

 • Имена;
 • Адрес на електронна поща;
 • Телефон за контакт.

Всяко лице, включено в горния списък , за да получи достъп до PDM системата, следва да се регистрира като предостави:

 • Имена;
 • Адрес на електронна поща;
 • Телефон за контакт;
 • БУЛСТАТ/ЕИК на организацията, която лицето представлява.

Горепосочената информация се обработва от нас въз основа на легитимните интереси на ОмегаСофт и на Вас – нашите клиенти, с цел защита на обменените посредством PDM системата данни/Омекс® 2000 данни от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или нерегламентиран достъп.

Клиентът е задължен незабавно да уведомява ОмегаСофт за всеки случай, в който, независимо от основанието за това (възникване, прекратяване на трудово правоотношение и пр.), дадено лице следва да бъде добавено или да бъде изключено от списъка на служителите, оправомощени да контактуват с ОмегаСофт и да обменят лични данни с нас, посредством PDM системата. Уведомлението по предходното изречение следва да бъде отправено под формата на декларация от обявен в Търговския регистър представляващ съответното юридическото лице. След получаване на декларацията по предходното изречение на електронен адрес  pdmuseradmin@omegasoft.bg. ОмегаСофт прекратява достъпа на съответното лице до PDM системата. Декларацията се изпраща до ОмегаСофт и на хартиен носител в оригинал.

Повече информация за системата и как да боравите с нея, може да откриете тук.

V. Срокове

Обработваме личните данни само докато същите са необходими за осъществяване на целите, за които тези лични данни са събрани и в съответствие с приложимото законодателство, включително, но не само в областта на защита на личните данни, електронните съобщения, данъчното и счетоводното законодателство. Сроковете за съхраняване на различните типове лични данни са в зависимост от целта на тяхната обработка, като например:

 1. Администриране на Уеб сайта: съгласно описаното в Политиката за бисквитките;
 1. Заявяване на услуги: за срока, необходим за администриране на съответната заявка и подготовката за сключване на договор за съответната услуга, освен ако по-нататъшно съхранение не е необходимо за установяването или упражняването на правни претенции/искове или за защитата срещу правни претенции/искове. При сключен договор, данните се съхраняват до изтичане на сроковете, определени в българското законодателство:
 • фактури и счетоводни документи: съгласно сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството;
 • относима счетоводна и търговска информация: съгласно сроковете по чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • други документи – до 5 години от предоставяне на услугата/приключване на отношенията, в съответствие с законоустановения давностен срок за възможни претенции от договора.
 • при възникнал спор, данните могат да бъдат обработвани за срока, необходим за предприемане на съответни действия и установяване, упражняване или защита на правни искове.

     3. Регистрация на акаунт: до момента на деактивирането му.

VI. Обмен на лични данни

Обмен на лични данни може да възникне само при основателна причина за това и спазване на всички разпоредби на приложимото законодателство по отношение на обмена на данни. Можем да разкрием лични данни на следните страни, ако това е законосъобразно и/или наложително:

 • централни и местни органи и други публични органи за предотвратяване и разкриване на престъпления, и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация от ОмегаСофт;
 • съдебни органи по предвидените от националното законодателство ред и условия;
 • лица, извършващи консултантски услуги като счетоводство, правни услуги и други.
 • доставчици на IT услуги, инструменти за анализ и бисквитки (Политиката за бисквитките).

Като общо правило ОмегаСофт не обработваме лични данни извън Европейския съюз. Въпреки това, някои от нашите доставчици на IT услуги за администрирането на Уебсайта може да обменят информация извън континента. Така например, информацията, обработвана от Google LLC, Facebook Inc., може да бъде предадена към сървърите на компаниите в САЩ. Обмен на лични данни се осъществява при подходящи гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита и спазване на приложимото законодателство по отношение на обмена. Такава защита, например, осигурява използването на стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия. Повече за тях може да научите тук, както и в Политиката за бисквитки.

VII. Права във връзка с личните данни

В целия период, през който ОмегаСофт в качеството си на администратор притежава или обработва лични данни, физическите лица имат следните права:

 • право на информираност – каквато е и целта на настоящата Политика за поверителност;
 • право на достъп до личните данни, обработвани от ОмегаСофт, вкл. достъп до информация относно тяхната наличност и обем към даден момент, за какви цели същите се обработват и на кого се разкриват;
 • право на коригиране на неточни лични данни и/или на допълване на непълни лични данни;
 • право на изтриване – при наличието на определени обстоятелства и основания може да бъде поискано личните данни да бъдат изтрити;
 • право на ограничаване на обработването на личните данни – при наличието на определени обстоятелства и основания;
 • право на преносимост – лични данни да бъдат изискани и получени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) или да същите да бъдат прехвърлени на друг администратор (институция, организация, дружество), но само когато същите се обработват въз основа на договор, съгласие и обработването се извършва автоматично.;
 • право на възражение срещу обработването на лични данни на основания, свързани с конкретната им ситуация, срещу обработването на лични данни: извършвано въз основа на легитимните интереси на ОмегаСофт или срещу обработване за целите на директен маркетинг.
 • право на всеки да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици в значителна степен;
 • правото на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни – в случай, че ОмегаСофт обработва лични данни въз основа на съгласие, същото може да бъде оттеглено по всяко време без това обаче да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето;
 • правото на жалба до Комисия за защита на личните данни и съдебна защита.

 

VIII. Искания

За да получите повече информация относно защитата на лични данни можете да пишете на електронната ни поща. За да упражните някое от правата си може да ни изпратите подписано писмо по пощата или да попълните формуляр на място в ОмегаСофт.

Искането може да бъде отправено и по електронен път на следната електронна поща: dpо@omegasoft.bg, като документът е надлежно електронно подписан по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Независимо от формата на заявяване, за да бъде прието и обработено искането, то следва да съдържа:

 • име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за получаване на информация;
 • дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
 • подпис от подателя или неговия пълномощник/законен представител. При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Искане, отправено по електронен път, следва да бъде надлежно електронно подписано по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. ОмегаСофт можем да поискаме допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността на заявителя.