Модул „Omeks Direct“ към Омекс® 2000

Модулът „Omeks Direct“ позволява директен достъп до данните от предишни месеци, обработени с Омекс® 2000, без да се налага закупуването на допълнителни бази, в които да се възстановяват архивите, изготвяни при месечно приключване. По този начин потребителите могат директно да отварят базите от предходни месеци и да правят необходимите им справки само с избиране на „Смяна на предприятието“ от меню „Сервиз“ на Омекс® 2000.

При стартиране на Омекс® 2000 или при смяна на предприятието на потребителите се дава възможност да изберат предприятие/фирма и от отделен списък – месец. Този списък се попълва автоматично след успешно месечно приключване, като на потребителя, който го извършва, се задават съответните права за достъп.

Правата за достъп на потребителите до базите от предходни месеци се задават както за всяка друга база през „Администратор“ – „Права по фирми“. Аналогично се управляват и правата за достъп до звената и менютата в тези бази.

В „Администратор“ -> „Списък фирми“ се извежда списъкът с фирми, като в дясната част на екрана за всяка от тях се извежда и списъкът с предходни месеци за съответната фирма. Потребителят има възможност да прикачи съществуваща фирма в първия списък като предходен месец на друга фирма, ако БУЛСТАТ-ът на избрана фирма съвпада и ако нейният месец се явява предходен. Също така база от предходен месец може да се прехвърли като самостоятелна фирма в първия списък. Тези две действия се извършват от контекстно меню след избор на фирма или месец.

По този начин закупилите модула клиенти могат да прикачат всички бази от предходни месеци към текущата фирма, като първо добавят фирмата чрез бутона „Добавяне … От архив“ и след това я прикачат като предходен месец. Клиентите, които са закупили лиценз за допълнитлни бази данни, в които да съхраняват данните от предходни месеци, могат директно да ги прикачат и впоследствие да не заплащат повече абонамент за допълнителния брой бази.

Броят на бази от предходни месеци, които могат да се прикачат, е неограничен – може да се пазят данни за всички месеци, обработени с Омекс® 2000.

Модулът е активен само при работа в режим „Заплати“, като базите от предходни месеци не се виждат в режим „Кадри“.

Ръководство за работа с модул Direct