За повече информация относно цялата гама допълнителни модули, които ОмегаСофт ООД предлага, посетете страницата Ценова листа или се свържете с нашия търговски отдел:

e-mail: sales@omegasoft.bg

тел.: +359 2 439 68 62

тел.: 0700 45654

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

Омекс® 2000 се поддържа в съответствие с промените в трудовото и социалното законодателство на Република България, както и с бързото развитие на компютърните и информационните технологии.

Реализирана на иновативен модулен принцип, Омекс® 2000 включва основните Омекс® Заплати, Омекс® Кадри и Омекс® Хонорари и богат набор от допълнителни модули. Основните Омекс® Заплати и Омекс® Кадри имат възможност за работа с единна база данни, което дава свобода на потребителя да ползва една или повече части на системата без това да нарушава цялостта на информацията.

 

Омекс® 2000 предлага възможност за разполагане на всички компоненти на един компютър или разпределението им върху отделни машини. Това допринася за постигането на по-висока ефективност, бързодействие и надеждност. Вариантите на използване на продукта, както в локален режим на работа, така и в мрежов, дават на потребителя голям брой възможности:

- персонализиране на работата съобразно спецификата на работното място

- повишаване производителността

- осигуряване максимална защита на данните и информацията.

Модули

  • Омекс® Заплати
  • Омекс® Кадри
  • Омекс® Хонорари
  • Допълнителни модули

Работа в еднофирмен, многофирмен вариант и холдингови структури.

Работа с различни системи на отчитане и заплащане на труда - сумирано изчисляване на работното време, заплащане на базата на графици, сделно заплащане и други.

Автоматично пресмятане на обезщетения за временна неработоспособност и възможност за изготвяне на нормативно-изискуемите документи към тях.

Провизиране на платен годишен отпуск и възможност за приоритизиране на изчерпването му по години.

Отразяване на промени в работните заплати, разпределението на целеви награди, премии, индексации и компенсации за минали периоди.

Операции върху групи от служители на база предефинирани потребителски филтри.

Директен автоматичен изход в подходящи файлове на информация, необходима на НОИ и НАП - декларации, приложения и др.

Изготвяне на тримесечен и годишен отчет за Националния статистически институт.

Изготвяне на богат набор изходни документи – рекапитулации, ведомости, служебни бележки и др.

Изготвяне на стандартни и потребителски справки по над 50 признака.

Автоматизирани връзки с най-популярните счетоводни и банкови системи.

Интеграция със SAP, Microsoft Dynamics NAV и други ERP системи.

Интеграция със системи за контрол на достъпа.

Интеграция с продукт за създаване на месечни графици Геокон.

Отпечатване на документи по стандартен образец или по образец на клиента – фишове, справки и др.

Възможност за генериране и изпращане на електронни документи.

Възможност за импорт на различни данни.

Експорт на данни към Microsoft Office – текстови файлове, таблични справки и др.

Многоезично изготвяне на всички изходни документи.

Възможност за определяне правата за достъп до различните функции на системата и части на базата данни.

Възможност за проследяване дейностите на потребителите на системата.

Помощна информация и документация в електронен вид.

Въвеждане и редактиране на богат спектър от персонални данни на служителите, свързани с образование, квалификация, елементи на трудовия договор, доплащания, отпуски и други, включително графични - например снимка, копие от диплома и др.

Възможност за дефиниране на произволни допълнителни данни, които да се съхраняват в досието на служителя.

Отпечатване на документи по стандартен образец или по образец на клиента - трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и др.

Отпечатване на общи и селективни кадрови сведения в табличен вид по над 50 признака, свързани с персоналните данни.

Експорт на данни към Microsoft Office - текстови файлове, таблични справки и др.

Директен автоматичен изход във файлове и на магнитен носител на информация, необходима на НАП.

Възможност за изготвяне на длъжностни и поименни щатни разписания.

Многоезично изготвяне на всички изходни документи.

Възможност за определяне правата за достъп до различните функции на системата и части на базата данни.

Възможност за проследяване дейностите на потребителите на системата.

Помощна информация и документация в електронен вид.

Продуктът е предназначен за въвеждане и обработка на информация, свързана с плащания от извънтрудови правоотношения - граждански договори, хонорари от упражняване на свободни професии или занаяти, наеми, мениджърски договори и др. На базата на въведените параметри за получените доходи се пресмятат дължимите данъци и осигуровки и се отпечатват платежни документи, декларации, справки за НАП, както и таблични справки, рекапитулации и схема за осчетоводяване по модел на потребителя.

Омекс® Хонорари се поддържа в съответствие с промените на нормативната база и тълкуванията на нормативните актове.

Програмната система Омекс® Хонорари осъществява връзка с различни програмни системи за автоматизиране на счетоводството: "АЖУР®L", "Бизнес навигатор", "Конто", Гамаконсулт, ERP-системи и др.

Производство:

Бригадна и индивидуална организация на работниците със следене на групови сменни графици. Възможност за осчетоводяване на заработки по детайли, операции и поръчки. Разпадане на осигуровките на служителите според заработките им с цел пресмятане на себестойност.

Импорт/Експорт на данни:

Възможност за автоматизиран импорт и експорт на данни от и към други системи (Пропускни системи, ERP системи и др.).

Изпращане на документи по e-mail

Генериране и изпращане на документи, например фишове, от Омекс® 2000 до e-mail адреси на служителите на предприятието.

Омекс® Commander PRO

Генериране в автоматичен режим на разнообразен набор от изходни документи и/или стартиране на продължителни операции.

Връзка с пропускна система

Платформа за връзка със система за контрол на достъпа.

Щатно разписание

Генериране на справочна информация към прoизволна дата за заетите/свободни щатни бройки.

ИТ одит

Инструмент за покриване на изисквания по стандарт за информационна сигурност по отношение на паролите за достъп до системата.

Портал за потребителски услуги

Порталът за отпуски осигурява ефективно управление и проследяване на отпуските от самите служители, като процесът е тясно интегриран със системата Омекс®.

Атестации

Модул “Атестации” е уеб приложение за оценяване на служителите към Омекс®.


ОмегаСофт ООД

Високотехнологична компания, която работи в бързопроменяща се бизнес среда. Създаваме и развиваме оригинален софтуер в областта на управлението на човешкия капитал.

Оферта

Изпратете ни запитване за оферта, а ние ще се свържем с Вас веднага.

Изпрати

Препоръчайте ни

Препоръчайте Омекс® и ще Ви се отблагодарим.

Контакти

1712, гр. София, ж.к. Младост,

бул. Александър Малинов 51,

вход А, етаж 6, офис А10,

e-mail: office@omegasoft.bg,

тел.: +359 2 439 68 60,

тел: 0700 45654

www.omegasoft.bg